کد خبر: 150073 A

گزارش پیشرفت اجرای بخش‌های ریلی در قلمرو هر یک از کشورهای یاد شده و بررسی شیوه‌های توسعه همکاری‌های ریلی میان سه کشور عضو اکو مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سومین اجلاس سه جانبه کمیته همکاری های ایران، ترکمنستان و قزاقستان به عنوان اعضای کشورهای عضو اکو در زمینه ساخت راه آهن میان سه کشور با حضور نمایندگان این کشورها در تهران آغاز به کرد.

به گزارش ایلنا، در این اجلاس نمایندگان و کارشناسان سه کشور نحوه همکاری های خود در زمینه حمل و نقل ریلی میان ایران، ترکمنستان و قزاقستان را بررسی می کنند.

ریاست هیات ایرانی در این اجلاس را حسن آشوری معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و ریاست هیات قزاقستان را نور ژان بکفت مدیر دفتر نمایندگی راه آهن قزاقستان در ترکمنستان، ایران و قفقاز بر عهده دارد.

در این اجلاس پلایف و تکایف مدیران وزرات راه آهن ترکمنستان حضور دارند و دلالمو کالوف مدیر بخش حقوقی سازمان بین الدول حمل و نقل بین المللی ریلی نیز شرکت کرده است.

الطاف اصغر معاون دبیر کل اکو به همراه محسن اسپیری مدیر کل حمل و نقل اکو در سومین اجلاس سه جانبه کمیته همکاری های ایران، ترکمنستان و قزاقستان در زمینه ساخت راه آهن میان سه کشور نظارت دارند.

گزارش پیشرفت اجرای بخش های ریلی در قلمرو هر یک از کشورهای یاد شده و بررسی شیوه های توسعه همکاری های ریلی میان سه کشور عضو اکو مورد بررسی قرار می گیرد.

سومین اجلاس سه جانبه کشورهای اکو با هدف احداث راه آهن برگزار شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر