کد خبر: 187774 A

با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۹۲ مورخ ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۳ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ " د " ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف، اﯾﺠﺎد روالﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺷﻔﺎف در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‌ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذیصلاح در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴتی, ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ را تصویب کرد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ شرایط ﺗ ﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴتی, ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت را سخت‌تر کرد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۹۲ مورخ ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۳ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻨﺪ " د " ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺎﻟﻢ و ﺷﻔﺎف، اﯾﺠﺎد روالﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﺷﻔﺎف در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‌ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذیصلاح در ﺧﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴتی, ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات و ارﺗﺒﺎﻃﺎت رادﯾﻮﯾﯽ را تصویب کرد.

پیشنهاد این سازمان در خصوص دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت بود که توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻔﺎد آن را ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺗﺼﻮﯾﺐ شد که از تاریخ اﺑﻼغ ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ.

ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ

۱. ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در درﺧﻮاﺳﺖ‌ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑ، ﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ، رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻌ ﯽ، ﺗ، ﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﻣﺜﺎﻟﻬﻢ، ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ، ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮواﻧﻪ، ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎلیت، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎد، ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﺷﺮکت اراﯾﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اراﯾﻪ کنند.

۲. ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧ ﻪ، ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﻗﺒﻼً ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم کنند.

۳. ﮐ، ﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رادﯾﻮﯾﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺧﻮد ﺧﻼصه ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮواﻧﻪ و ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور آن را اﻋﻼم کنند.

۴. ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﮑﺘﻮب ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎ، ﺟﺮاﯾﺪ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮکت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ، ﺷﻤﺎره ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮوانه، ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎیگاه اﻃﻼع‌‌رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و کاملا شفاف و ﺧﻮاﻧﺎ اﻋﻼم کنند.

۵. ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ و نمایندگی‌های مجاز ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮکت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ، ﺷﻤﺎره پروانه، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را درج کنند.

۶. ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ در ﺳﺮﺑﺮگ‌ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪگی‌های مجاز ﻧﺎم ﮐ ﺎﻣﻞ ﺷﺮکت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ، ﺷﻤﺎره ﭘﺮوانه، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد را اعلام کنند.

۷. ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع‌رﺳﺎﻧﯽ و درج ﻧﺎم ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮکت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ، ﺷﻤﺎ ره ﭘﺮواﻧﻪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺪور پروانه، ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ آدرس دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ‌ﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﻓﺮوش، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣان، ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﻌﺮﻓﻪ آنها و ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﻣانه ۱۹۵ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اطلاع‌رسانی هستند.

۸. ﮐﻠﯿﻪ دارﻧﺪﮔﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد نیستند.

۹. ﺗﺨﻠﻒ از اﺟﺮای ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮوانه‌ای ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۰. ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌمل صرفا ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن تنظیم مقررات ارتباطات است.

به تبلیغات چک فناوری پروانه خدمات اطلاعات مقررات تنظیم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر