کد خبر: 187948 A

کلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط با حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مصوب شد که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستورکار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را برای ارائه در شورای عالی تهیه کند.

کلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط با حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مصوب شد که دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستورکار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را برای ارائه در شورای عالی تهیه کند.

به گزارش ایلنا، شورایعالی شهرسازی و معماری مصوب کرد که از تاریخ اعلام مصوبات این شورا ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق، صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری که در تعارض با هریک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذکر است خودداری کرده و درموارد مذکور منتظر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.

شورایعالی شهرسازی و معماری اعلام کرد: در اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۰ اسفند ۷۸ هیات محترم وزیران در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مورخ ۲۳ تیر ۹۳ با توجه به شرایط ویژه شهر مشهد و فاصله زمانی طولانی از تصویب آخرین طرح جامع و نظر به موضوعات و مسایل متعدد، دراین رابطه گزارشی از کلیات طرح جامع شهرمشهد و مسایل اصلی مربوط به آن ارائه شد.

شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موارد زیر را درباره طرح جامع مشهد مصوب کرد:

۱ - جهت حفظ باغات و کاربری های سبز، شورا موارد زیر را مقرر می دارد:

۱-۱) کلیه باغات موجود که درطرحهای تفصیلی و یا در طرح جامع لحاظ و موردتایید قرارگرفته اند و در کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۹ آذر ۸۹ دارای کاربری سبز می باشند، باهمین کاربری تثبیت گردند و هرگونه تغییرکاربری آنهابه عنوان مغایرت اساسی تلقی خواهدشد.

۲-۱) کلیه باغات موجود(خصوصاباغ ملک آباد) که درطرح جامع موردتائیدکارگروه امورزیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۲۹ آذر ۸۹ و از آنهاباکاربری باغ یادشده است و درطرح تفصیلی دارای کاربریهایی به غیراز کاربری سبز و یا باغ می باشند، باکاربری باغ تثبیت شده و هرگونه تغییر درکاربری آنها به هراستنادی مغایرت اساسی تلقی می شود.

۳-۱) گزارش اقدامات انجام شده درباره موضوع بندهای مذکور به صورت مجزا باید حداکثر ظرف دو هفته توسط اداره راه و شهرسازی استان به دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری ارائه شود.

تبصره: معیارتشخیص وضع موجود مندرج دربندهای ۱-۱و۲-۱ مندرجات مربوط به وضعیت موجودکاربریها درصورتجلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان مورخ ۸ دی ۹۲ است.

۲) در راستای پیشگیری از عوارض شدیدا زیانبار زیست محیطی برای شهر مشهد وبه منظور جلوگیری ازافزایش این عوارض، مقرر می شود:

۱-۲) هرگونه استقرارجدید ویا هرگونه توسعه اعم از درونی ویا بیرونی درصنایع موجود مستقر در پهنه غرب مشهد: دشت آبخوان(محورمشهد - قوچان)، با لحاظ یافته های مطالعات طرح فرادست مجموعه شهری مشهد، ممنوع است.

۲-۲) اداره راه و شهرسازی استان موظف است با همکاری سایر ادارات و نهادهای ذیربط نسبت به انتقال تدریجی این صنایع به محل مناسب و مکان یابی قانونی اقدام لازم را بعمل آورد.

۳) کلیه مدارک طرح جامع شهرمشهد باید حداکثرظرف مدت یکماه پس از اعلام این مصوبه جهت بررسی و طی فرآیند تصویب به کمیته فنی شماره یک شورایعالی شهرسازی و معماری تحویل داده شود.

۱-۳) دبیرخانه شورا موظف است پس ازدریافت مدارک نسبت به تسریع در بررسی و به صورت خارج ازنوبت اقدام نماید.

۲-۳) کمیته فنی شماره یک موظف است بررسی خویش را بارعایت چارچوب زیر و لحاظ سایر بندهای این مصوبه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس از اعلام این مصوبه، انجام داده و نتیجه را برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد:

۱-۲ - ۳) بررسی دقیق و اعلام نظرکارشناسی درباره کلیه تغییرات کاربریهای خدمات غیرانتفاعی مقیاس شهری(مانندکاربریهای فرهنگی، ورزشی، درمانی، آموزش عالی و… به جزکاربریهای سبز و باغات) به سایرکاربریها مورد تاییدکارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۹/۹ / ۸۹

۲-۲ - ۳) لزوم جلوگیری از توسعه روستاها و سکونتگاههای واقع در حریم شهرمشهد با توجه به یافته های طرح مجموعه شهری مشهد

۳-۲ - ۳) لزوم ممانعت از پروژه های بلندمرتبه سازی براساس محدودیت های معرفی شده درطرح جامع

۴-۲ - ۳) بررسی و اعلام نظرکارشناسی درباره تداخل محدوده و حریم مصوب کارگروه امورزیربنایی وشهرسازی استان مورخ ۲۱/۱۰ / ۸۹ و مورخ ۱۶/۱۲ / ۸۹ بامحدوده شهرستان بینالود(طرقبه وشاندیز)

۵-۲ - ۳) بررسی دقیق و اعلام نظر کارشناسی درباره موضوع سقف جمعیتی در طرح جامع با توجه به پیش بینی منابع آب

۶-۲ - ۳) ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی درباره فرصت ها و تهدیدهای زیست محیطی طرح

۷-۲ - ۳) موضوع طرح های مربوط به پادگان لشگر ۷۷ و میدان تیر، پس از تهیه و طی فرآیند قانونی در استان، به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد.

۴) نظربه توجه فوق العاده شورایعالی شهرسازی و معماری به محدوده پیرامونی حرم مطهر ثامن الائمه حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و اهمیت آن و نیزسرعت روند اتفاقات دراین محدوده مقرر میشود کمیته فنی شماره یک بااستفاده از مشاوره های تخصصی به بررسی دقیق طرح این محدوده پرداخته و موارد زیر را به عنوان چارچوب در این باره درنظر داشته باشد:

۱-۴) بررسی و تائید کلیه طرحهای موضعی موثر در بافت پیرامونی حرم مطهر(ازقبیل حیات زیرسطحی، طرح مفصل، راه باغها، خیابانهای شعاعی و…) درکمیسیون ماده ۵ و تصویب آنها در شورایعالی شهرسازی و معماری

۲-۴) تجدیدنظر در ضوابط طرح بافت پیرامون حرم مطهر، خصوصا ضوابط تجمیع و ضرورت رعایت مقیاس انسانی در ساخت و سازها و پرهیز از ساخت و سازهای درشت دانه بدون رعایت اصول و عدم تناسب با دانه بندی اولیه بافت و پیشینه تاریخی آن

۳-۴) شناسایی، ثبت و مستندسازی کلیه آثارتاریخی موجود دربافت پیرامونی حرم مطهر به منظور هویت بخشی به این بافت توسط اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری باهمکاری اداره کل راه و شهرسازی استان

۴-۴) تهیه، تصویب و اجرای طرح موضعی باززنده سازی حداقل یک نمونه از محلات قدیمی درراستای حقظ و احیاء بخشی از بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر توسط شرکت مادرتخصصی عمران وبهسازی شهری باهمکاری اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و اداره راه و شهرسازی استان

۱-۴ - ۴) شناسایی ومعرفی محدوده های فوق الذکر توسط شهرداری حداکثرظرف مدت دوماه پس ازاعلام این مصوبه

۵-۴) تعیین وتدقیق حرائم آثارتاریخی ثبت شده دربافت پیرامون حرم و تهیه طرح ویژه توسط اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان

۶-۴) بررسی واعلام نظرکارشناسی و ارائه راهکارهای اجرایی درباره صیانت از آثارتاریخی موضوع بند۳-۴وارائه راهکارهای اجرایی به منظور جلوگیری از ابطال ثبت اثر درشعبات دیوان عدالت اداری

۷-۴) ارائه راهکار جهت تجدید بنای آثارثبتی تخریبی دربافت پیرامونی حرم

۵) دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری موظف است در اولین فرصت موضوع پروژه مشهدمال را در دستورکار قرار داده و باتوجه به سابقه این پروژه گزارشی را جهت ارائه درشورایعالی تهیه نماید.

۶) ازتاریخ اعلام مصوبات این جلسه ضروری است کلیه مراجع و نهادهای ذیربط محلی ازهرگونه توافق، صدور مجوز و یا هراقدام اداری دیگری که در تعارض با هریک از موارد مندرج در بندهای مختلف مصوبات فوق الذکر است خودداری کرده و درموارد مذکور منتطر اعلام تصمیم شورایعالی درباره تصویب طرح جامع مشهد بمانند.

۷) اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است باهمکاری سایردستگاه های نظارتی و با بهره گیری از مشارکت عمومی گزارشات نوبه ای از اقدامات مربوط به کلیه مصوبات فوق الذکر و تخلفات احتمالی را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورایعالی ارسال نماید.

پروژه مشهد مال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر