کد خبر: 136984 A

با حکم وزیر کار:

چکیده: علی ربیعی در احکام جداگانه‌ای آقایان هوشمند صفایی، محمد سنجری، اسماعیل غنیان، بهروز اکرمی و میر احد حسینی را به ترتیب به سمت مدیرکلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای خوزستان، خراسان جنوبی، سمنان، هرمزگان و آذربایجان شرقی را منصوب کرد.

وزیر تعاون کارو رفاه اجتماعی مدیران کل استانهای خوزستان، خراسان جنوبی، سمنان، هرمزگان و آذربایجان شرقی را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، علی ربیعی در احکام جداگانه‌ایآقایان هوشمند صفایی، محمد سنجری، اسماعیل غنیان، بهروز اکرمی و میر احد حسینی را به ترتیب به سمت مدیرکلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانهای خوزستان، خراسان جنوبی، سمنان، هرمزگان و آذربایجان شرقی را منصوب کرد.
بر اساس این گزارش در احکام صادر شده برای این مدیران آمده است:
امید است با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بتوانید با تکیه بر تعهدات دینی و حرفه ای و با بهره گیری از تمامی ظرفیتهای موجود استانی و ملی سیاست های اجرایی دولت تدبیر و امید را در چارچوب شرح وظایف و خط مشی کاری وزارت، با اولویت موارد زیربه انجام رسانید:
- تقویت تعاملات و هماهنگی با مسئولین عالی استانی و مدیران دستگاه های اجرایی در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و توسعه استان
- توانمند سازی و نظارت بر تشکل ها ی تعاونی به منظور توسعه این بخش و افزایش بخش تعاون در اقتصاد استان
- صیانت از سرمایه انسانی و تعادل در نظام جبران خدمت کارگران با رعایت اصل سه جانبه گرایی
- توجه به توسعه تشکل های کارگری، کارفرمایی و تعامل سازنده با شرکای اجتماعی به منظور افزایش بهره وری و توسعه پیمان های دسته جمعی کار
- توانمند سازی بنگاه های اقتصادی و گسترش فرصتهای شغلی پایدار با استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری
- تلاش در جهت توسعه خدمات رفاهی و اجتماعی به منظور تحقق عدالت اجتماعی
- همکاری و تعامل با نهادهای مدنی، تشکل های مردمی و اشخاص خیر در قلمرو رفاه اجتماعی
توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارید از درگاه خداوند متعال مسالت می نمایم

آذربایجان شرقی اقتصاد خراسان جنوبی رفاه اجتماعی سرمایه سرمایه گذاری کار و رفاه اجتماعی همکاری و تعامل سمنان هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر