کد خبر: 394347 A

در دیدار نهاوندیان با مراجع عظام مطرح شد:

 

آیت الله ســید عبدالکریم موســوی  اردبیلــی از مراجــع تقلید با اشــاره به  مشکلات و شرایط سخت اقتصادی در

کشور گفت: این که دولت در این شرایط، اولویــت، اقدام ها و برنامه های خود را در راســتای رفع مشــکلات معیشتی و تنگناهای اقتصــادی مردم قــرار داده، ستودنی است.

به گزارش ایلنا  به نقل از کار و کارگــر ، این مرجع تقلید عصر پنجشنبه در دیدار رئیس دفتر رئیس جمهــوری، با تقدیر از تلاش های دولــت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعــی، سیاســی و بیــن المللــی، بر ضرورت ملموس شدن تلاش های دولت برای مردم در جامعه تاکید کرد.وی همچنین با اشاره به دستاوردهای دولت و تیم مذاکره کننده هسته ای بر لزوم تبیین و تشــریح دســتاوردهای مذاکرات برای مــردم و مراقبت از توطئه دشــمنان تاکید کرد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز در این دیدار با بیان اینکه امروز در شرایط دشوار اقتصادی، تلاش های دولت و توافق هسته ای باعــث تقویــت امید و روحیــه مردم شده است، گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای بــود که با رکود و تورم مواجه بودیم و باید این التهاب در کشور برطرف می شــد و دولت تا حدودی توانسته این مشکلات را حل و فصل کند.محمد نهاوندیان با اشاره به مشکلاتی که کاهش درآمد نفتی بوجود آورده است، خاطرنشان کرد: دولت با امکانات محدود توانســته در دوســال اخیر آرامشی را در فضای اقتصادی کشور و بازار ایجاد کند.وی بــا بیان اینکــه توافق هســته ای دشــمنان زیادی به ویژه در داخل آمریکا دارد که از هر فتنه افکنی در مسیر اجرای این توافق فروگذار نمی کنند، اظهارداشت: با تلاش مسئولان و مذاکره کنندگان اقدام های خوبی تاکنون در مسیر اجرای برجام برداشته شــده و امیدواریم بزودی شاهد اجرای کامل برجام باشیم.وی لغو قطعنامه های شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد علیه ایران و بســته شــدن پرونده نابحق پی ام دی را از دیگر دســتاوردهای بی نظیر مذاکــره کنندگان کشور برشمرد.آیــت الله لطف الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید نیزدر دیدار روز جمعه محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری از خدمات دولت در جهت رفع مشــکلات مردم تشکر کرد.وی درایــن دیــدار رفــع مشــکلات اقتصــادی را از اولویت های برنامه های دولت دانســته و گفت: آنچه الان بر مردم فشــار می آورد و باعــث رنجش خاطر و عسر و حرج مردم شریف و عزیز ما شده است، مسائل اقتصادی است.آیت الله صافــی گلپایگانی گفت: باید با تدبیــر و مدیریت صحیح، مشــکلات اقتصادی را رفع و حل نمایید بویژه باید در برنامه ریزی ها اقشار محروم را در اولویت قرار دهید و طوری عمل کنید که مردم اثر

خدمات و تلاش های شــما در اقتصاد را احساس کنند.وی در ادامــه توصیــه هــای خود به خدمتگــزاران مــردم در دولــت، افــزود: بایــد در همه کارها اخلاص داشــته اولاباشــید و جز برای رضای خداوند متعال،  باید این امیدی که در گام برندارید، ثانیــامــردم به وجود آمده اســت، با رفع و حل

مشکلات، حفظ نمایید که سرمایه بزرگی  در برنامه ریزی های خود در اســت، ثالثادولت، باید همه جوانب بخصوص اوضاع کشور و منطقه را در نظر بگیرید که بدون رانه توجه بــه آن، برنامه ریزی دقیق و مدبممکن نیست.وی در بخش دیگری از بیانات خود با ابراز تأسف از برخی لجبازی ها و توجه به منافع شخصی بیان داشت: در همه نهادها  رعایت شود و باید اخلاق اســ   لامی کاملاهمگان باید از فحاشی و لجبازی اجتناب نمایند، باید همه، منیت ها و منافع شخصی و باندی را کنار بگذارند و خدمت به مردم را تنها فکر و دغدغه خود قرار دهند.آیت الله صافی گلپایگانی در قســمت دیگری از بیانات خود، با اشاره به فرصت خدمت گزاری که برای مســئولان فراهم شــده اســت، گفت: از فرصتی کــه برای شما پیش آمده، جهت پیشبرد مقاصد بلند اسلامی نهایت استفاده را کنید، و در تمام حالات، به خداوند متعال توجه کرده و از امام زمان (عج) استمداد نمایید تا توفیقات شــما در خدمت به اسلام و نظام اسلامی افزوده شود.وی افــزود: حقیر هم دعــا می کنم تا بتوانیــد بــا مدیریت صحیــح و توجه به لامی در همه شئون، احکام و اخلاق اســجهت رفع مشــکلات مردم عزیزمان گام بردارید.در پایــان این دیــدار، وی تذکرات و توصیه هایی را به طور خصوصی بیان کرد.درابتدای این دیدار محمد نهاوندیان با لام گرم رئیس جمهوری به آیت ابلاغ ســالله صافی گلپایانی، توصیه های ایشان را برای مســئولان دولت غنیمت شــمرده و از ایشــان خواستند جهت توفیقات بیشتر مسئولان و خدمتگزاران مردم دعا کنند.همچنین ، رئیس دفتر رئیس جمهوری روز جمعه با آیات عظام موســی شبیری زنجانی و حســین وحید خراسانی در قم  دیدار کرد.نهاوندیان دراین دیدارها با ابلاغ سلام م والمســلمین دکتر حسن حجت الاســلاروحانــی رئیــس جمهــوری در رابطه با مسائل مختلف کشور و جهان اسلام گفت وگو کرد.دیدارهــای نهاوندیان بــدون حضور خبرنگاران برگزار شد.رئیس دفتر رئیس جمهوری به منظور دیدار با مراجع عظام تقلید عصر پنجشنبه به قم سفر کرد.وی عصر پنجشــنبه با حضرات آیات مراجع تقلید ســید عبدالکریم موســوی اردبیلی، حســین نــوری همدانی، جعفر سبحانی، عبدالله جوادی آملی ، سید محمد علــی علــوی گرگانی و حجت الاســلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت الله سیستانی دیدار داشت.نهاوندیان روز جمعه نیز با آیات عظام مکارم شــیرازی ،صافی گلپایگانی ، وحید خراسانی ، موسی شبیری زنجانی و وحید خراسانی دیدار کرد.وی همچنین دیروز در نشست مشترک با فعالان اقتصادی استان قم سخنرانی کرد.مصاحبه مطبوعاتی عصر جمعه ، پایان بخش ســفر محمد نهاوندیان رئیس دفتر  رئیس جمهوری به قم بود

 

آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی جهان اسلام شورای امنیت سازمان ملل مشکلات برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر