کد خبر: 112265 A

شورای نگهبان مطرح کرد:

بند ۲ ماده واحده موضوع الحاق تبصره ۵ به ماده ۲۴ قانون، از این حیثکه معلوم نیست آیا تصمیمات قطعی هیات مذکور، قابل شکایت در مرجع صالح قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، طرح اصلاح موادی از قانون معادن و اصلاحات بعدی آن مصوب جلسه مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۰۷ / ۱۷ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:

«بند ۲ ماده واحده موضوع الحاق تبصره ۵ به ماده ۲۴ قانون، از این حیثکه معلوم نیست آیا تصمیمات قطعی هیات مذکور، قابل شکایت در مرجع صالح قضایی است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون مجلس شورای اسلامی شورای مطرح معادن ماده ابهام اصلاحات نگهبان موادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر