کد خبر: 325280 A

از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی؛

ایلنا: گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه و الزامات آن، به هیات وزیران ارائه شد.

به گزارش ایلنا، در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه عملکرد و واقعیات اقتصاد ایران، برآورد اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی متناظر با سیاستهای کلی و بویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق رشد اقتصادی و منابع تامین مالی تشریح شد.

رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد با تاکید بر اشتغال مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاهی و تامین یک سوم رشد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، تورم تک رقمی و بهبود توزیع درآمد به عنوان اهداف کلی اقتصادی برنامه پیش بینی شده است.

همچنین در این گزارش، آمارهای سال پایه و انتهای برنامه ششم توسعه در موضوعات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده، موجودی سرمایه کل اقتصاد و بخش‌های اقتصادی، سرمایه گذاری جاری، اشتغال، بهره وری، صادرات نفت و کالا ارائه شده است.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی برنامه ششم توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر