کد خبر: 518534 A

از سوی وزارت کشور؛

بر اساس مصوبات جلسه امروز هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب زمان مقرر برای حصول حدنصاب رسمیت جلسه انتخابات از ساعت ۸ لغایت ۹ صبح است.

به گزارش ایلنا، هیأت نظارت بر انتخابات نمایندگان دبیران کل احزاب ملی و استانی در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه  فعالیت احزاب، در جلسه امروز خود، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد.

بنا بر این گزارش، شرح کامل این مصوبات به شرح ذیل است:

۱- جلسات مورخ ۱۲ و ۱۳ مرداد ماه رأس ساعت ۸ صبح و صرفاً با حضور دبیران کل احزاب ملی و استانی و با ارائه معرفی نامه کتبی با سربرگ و مهر حزب مربوطه و شناسنامه یا کارت ملی دبیرکل برگزار می‌شود. 

۲- با توجه به تعداد احزاب ملی و استانی حدنصاب رسمیت جلسه مورخ ۱۲-۵-۱۳۹۶ حضور دو سوم دبیران کل احزاب استانی و حدنصاب رسمیت جلسه مورخ ۱۳-۵-۱۳۹۶ حضور دو سوم دبیران کل احزاب ملی است. تعداد احزابی که شرایط حضور در جلسات مذکور را ندارند در حد نصاب مذکور ملحوظ گردد. 

۳- اسامی نامزدهای انتخابات در روز رای‌گیری در محل جلسه انتخابات نصب می‌شود. 

۴- زمان مقرر برای حصول حدنصاب رسمیت جلسه از ساعت ۸ لغایت ۹ صبح است.

۵- پس از رسمیت جلسه و نطق مقدماتی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ هیات رئیسه سنی مستقر می‌شود و درخصوص انتخاب هیات رئیسه منتخب به شیوه قیام و قعود اقدام شود. 

۶- دریافت برگه رای توسط هر یک از دبیران کل منوط به ارائه معرفی‌نامه رسمی و شناسنامه یا کارت ملی است.  

۷- در صورت عدم حصول حدنصاب مذکور در بند ۲، نوبت دوم جلسه انتخابات در مورخ ۲۶-۵-۹۶ برگزار خواهد شد (در نوبت صبح احزاب ملی و نوبت بعدازظهر احزاب استانی). 

۸- مهلت انصراف از نامزدی در انتخابات تا ساعت ۸ صبح روز انتخابات است و انصراف‌دهندگان صرفاً به طور مکتوب و با مکاتبه حزب ذیربط در سربرگ مربوطه اعلام انصراف می‌کند. 

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ماده ۱۰ قانون احزاب کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر