کد خبر: 186945 A

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون انجام داد؛

سازمان بین المللی کار به منظور گردآوری و انتشار داده های بازار کار، برنامه شاخص های کلیدی بازار کار را از سال ۱۹۹۹ میلادی، به عنوان ابزاری برای کنترل و ارزیابی اکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار ارائه و به تمام کشورهای عضو توصیه نموده است.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس نسخه ۸ " شاخص های کلیدی بازار کار " به بررسی ۱۶ شاخص از ۱۸ شاخص کلیدی بازار کار در ایران پرداخته است.

به گزارش ایلنا، با توجه به اهمیت شرایط بازار کار و به منظور اتخاذ سیاست ها و برنامه های مناسب، تدوین شاخص های دقیق که در مقاطع زمانی مشخص، اطلاعات درستی را از وضعیت بازار کار ارائه نماید، ضروری به نظر می رسد. در این راستا، سازمان بین المللی کار به منظور گردآوری و انتشار داده های بازار کار، برنامه شاخص های کلیدی بازار کار را از سال ۱۹۹۹ میلادی، به عنوان ابزاری برای کنترل و ارزیابی اکثر مسائل مربوط به کارکردهای بازار کار ارائه و به تمام کشورهای عضو توصیه نموده است.

بدین منظور مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت متبوع نیز بر اساس نسخه ۸ " شاخص های کلیدی بازار کار " به بررسی۱۶ شاخص از ۱۸ شاخص کلیدی بازار کار در ایران پرداخته است. شایان ذکر است ۲ شاخص در حال حاضر در کشور به دلیل دردسترس نبودن داده ها، قابل اندازه گیری نبوده است.
برای محاسبه شاخص های مذکور از جدیدترین نتایج طرح های آمارگیری و گزارشات آماری کشور استفاده شده است. سطح انتشار این شاخص ها ملی، مناطق شهری، مناطق روستایی و به تفکیک جنس می باشد. لیست شاخص های مذکور به قرار زیر است:

شاخص کلیدی ۱: نرخ مشارکت نیروی کار
شاخص کلیدی ۲: نسبت اشتغال
شاخص کلیدی ۳: وضع شغلی
شاخص کلیدی ۴: اشتغال بر حسب بخش اقتصادی
شاخص کلیدی ۵: اشتغال در گروه¬های عمده شغلی
شاخص کلیدی ۶: کارکنان پاره وقت
شاخص کلیدی ۷: ساعات کار
شاخص کلیدی ۹: بیکاری
شاخص کلیدی ۱۰: بیکاری جوانان
شاخص کلدی ۱۱: بیکاری بلند مدت
شاخص کلیدی ۱۲: نرخ اشتغال ناقص زمانی
شاخص کلیدی ۱۳: نرخ عدم فعالیت
شاخص کلیدی ۱۴: دستیابی تحصیلی و بی سوادی
شاخص کلیدی ۱۶: هزینه های جبران خدمات و دستمزد ها:
شاخص کلیدی ۱۷: بهره وری کار
شاخص کلیدی ۱۸: فقر، توزیع درآمد و فقر کار

شاخص کلیدی ۸(اشتغال در اقتصاد غیر رسمی) و شاخص کلیدی ۱۵(ناهماهنگی مهارتی) به دلیل در دسترس نبودن داده های مورد نیاز محاسبه نشده است.
*گزارش تفصیلی شاخص های کلیدی بازار کار برای استفاده تمام کاربران درون و برون سازمانی در سایت این مرکز به آدرس www. amarkar. ir قابل دسترسی و بهره برداری است.

بازار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر