این روزها شهر حال و هوای دیگری دارد. زدودن فرسودگی و غبار از سیمای شهر و سرسبزی دوباره و بوی بهار که این همه مدیون کار شبانه روزی قشر زحمت کشی است که تلاش آنها بیش از وجود و حضورشان دیده میشود. کارگران شهرداری کلانشهر قم در بخش های مختلف زیباسازی فضاهای شهری در حال کار و تلاش برای استقبال از مسافران نوروزی هستند.

کد خبر: 154484