در همین دور رو اطراف جایی هست برای حمایت از کودکان کار . قشری که این روزها به دیده فراموشی سپرده شده اند. کودکانی که به هر علت از آموزش و حمایت‌های اجتماعی محروم هستند در این نهاد غیر دولتی در حال تحصیل می باشند.

کد خبر: 274752