در پی بروز حادثه در یکی از کارخانه های سنگ جاده قدیم قم – کاشان،  دست یکی از کارگران این کارخانه قطع  و مصدوم به جهت نیاز به رسیدگی فوری توسط بالگرد اورژانس هوایی قم به تهران انتقال یافت و در زمان طلایی پیوند عضو قطع شده، تحت عمل پیوند قرار گرفت.
کد خبر: 281012