با حضور غارشناسان ایتالیایی صورت گرفت؛

ایلنا: با حضور دانشمندان غارشناسی ایتالیایی، 4 گنبد و غار نمکی در استان فارس کاوش شد.