کد خبر: 209016 A

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران در گفت‌وگو با ایلنا:

روزنامه شرق همچنین بابت نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بابت شکایت آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد اما در خصوص شکایت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نشر کادیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و ضمنا این روزنامه با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران از مجرم شناخته شدن روزنامه شرق در جلسه امروز هیات منصفه مطبوعات استان تهران خبر داد.

علی اکبر کسائیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص جلسه امروز هیات منصفه مطبوعات استان تهران گفت: پرونده سه نشریه متن، خورشید و شرق در جلسه امروز هیات منصفه استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره اتهامات نشریه متن اظهار داشت: این نشریه بابت اتهام درج نکردن مدیرمسئول در ضمیمه به اتفاق آرا مجرم شناخته شد.
سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران توهین را یکی دیگر از اتهامات نشریه متن دانست و ادامه داد: این نشریه در این اتهام نیز با اکثریت آرا مجرم شناخته شد. همچنین درباره اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر با اکثریت آرا متهم شناخته شد و هیات منصفه مطبوعات استان تهران نشریه متن با اکثریت آرا مستحق تخفیف ندانست.

کسائیان درباره اتهامات روزنامه خورشید تصریح کرد: این روزنامه به دلیل نشر مذکرات غیرعلنی دادگاه با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد.

وی درباره اتهامات روزنامه خورشید نیز بیان کرد: مدیرمسئول روزنامه شرق در خصوص اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به دلیل شکایت نماینده مدعی‌العموم بابت درج خبر درباره مرکز معتادان شفق با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

سخنگوی هیات منصفه مطبوعات استان تهران افزود: روزنامه شرق همچنین بابت نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر بابت شکایت آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا مجرم شناخته نشد اما در خصوص شکایت دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص نشر کادیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و ضمنا این روزنامه با اکثریت آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.

روزنامه شرق مجرم شناخته شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر