کد خبر: 537566 A

/یادداشتی از علی کمساری/

پویایی جشنواره شعر یارو یادگار موجب نهادینگی و استقرار هرچه افزون تر گفتمان امام در پهنه ادبیات غنی انقلاب شد.

انسان حقیقت باطن عالم است و آن گاه که ریشه‌های هستی‌شناسی خود را در احوال خویشتن می‌جوید "خود" را می‌یابد و شعر کیفیتی والا از بیان و شرح خود است. شعر پس از عبور از تجربیات جهان مادی و شهود جان انسان، مصور به معرفت و عاطفه و خیال به سامان می‌رسد، هویتی هنری می‌یابد و با پشتوانه اندیشگانی شاعر حامل پیامی می‌گردد و از پرده نهان رخ می‌گشاید... با عنایت به اشارات شاعران برجسته و تفسیر و تاویل نشانه‌شناسان و پدیدارشناسان، متون آسمانی و مقدس تاثیرات بسیاری بر ساخت و بافت بنیان‌های نظری آثار شاعران داشته‌اند و از نتایج شوکت و حشمت شعر در خاورمیانه همین همنشینی انسان شرقی با کرامت و فصاحت و بلاغت این متون دینی و به ویژه قرآن کریم بوده است. به همین نگره شعر فارسی نیز از مولانا، خواجو، سعدی و حافظ تا صائب و بیدل و... در پرتو نور و جلوه ظهور مصحف شریف و مبین پیامبر خاتم، التزامی برای رشد و تعالی انسان را پذیرفت و قدر و قامتی قدسی در شعر جهان پیدا کرد.

از سویی هرچند شاعر با توسل به مخیل کردن معانی از طریق شعر ادراک حسی خود را با معنا درمی‌آمیزد و خیال، هویتی متکی بر زبان پیدا می‌کند اما در جستاری دقیق‌تر، هویت شعر دوران‌های  مختلف هر سرزمین، تابعی از کنش‌های تاریخی و اجتماعی بزنگاه‌های مختلف است. انقلاب ٥٧ ایران و ظهور و استقرار اندیشه‌های ژرف و شگرف امام خمینی (ره) در بسیاری از شاخص‌ها و پدیده‌ها تاثیرات عمیقی بر جای نهاد و شعر فارسی نیز در این میانه، خیزش و نگرشی دیگرگون را تجربه کرد. شعر انقلاب، شعر دفاع مقدس و شعر دوران ثبات و سازندگی هر کدام بستری از برآمد و دگرگونی‌های تاریخی این سرزمین سخن‌پرور است. ذهن و زبان شعر امام نیز همگون با گره خوردن سرنوشت ادبیات و هنر به احوال انسان ایرانی، سرشتی نوجو، آزادی خواه و عدالت طلب داشت و جاری در زلالی عرفانی و سرشار از اشاراتی اجتماعی، سیاسی و فلسفی بود. جشنواره شعر "یار و یادگار " با سابقه درخشان ٩ دوره برگزاری موثر، قراری است برای همنشینی و همدلی شاعران شیفته و مروجان اندیشه‌های بزرگ مردی که میراثی گرانقدرو گرانسنگ در گفتمان انسان امروز دارد. ارزیابی و سنجش مرتبت آثار، بخصوص در دوره‌های اخیر جشنواره توسط ناقدان بصیر و ناظران خبیر در ترکیبی متکثر از دیدگاه‌ها و گرایش‌های متنوع اجتماعی و سیاسی و با حضور و مشارکت پرشور و خجسته شیفتگان و عاشقان سیره حضرت امام برگزار شد و پویایی و اقبال این رویداد موجب نهادینگی و استقرار هرچه افزون‌تر گفتمان امام در پهنه ادبیات غنی انقلاب گردید. امید که  این جشنواره در مسیر خود که همان شناخت، معرفی و تبیین بنیان‌های فکری و عملی این عالم و مجاهد کبیر است کارا و مانا باشد.

یادداشت: علی کمساری، دبیر جشنواره شعر یار و یادگار

جشنواره شعر یار و یادگار علی گمساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر