قائم مقام وزیر بهداشت خبرداد:

ایلنا: قائم مقام وزیر بهداشت گفت: در طرح تحول سلامت، مجموعا ۲۶ هزار تخت به امکانات بیمارستانی کشور اضافه شده است.