دادستان قزوین:

ایلنا: دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: با اصناف، کسبه و مراکز تولیدی که به بهانه‌های واهی از ارائه خدمات به مردم کوتاهی…