شهردار قم:

ایلنا: شهردار قم تاکید کرد که مباحث مرتبط با انتخاب شهرداران و اختیارات شوراهای‌شهر در حال بررسی است.

<a href="https://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> Get adobe flash player plugin </a>