کد خبر: 226178 A

رئیس انجمن‌ صنفی کارگران ساختمانی:

«کارگران ساختمانی از هرگونه شیوه اعتراض قانونی برای مسکوت گذاشتن طرح جدید مجلس مبنی بر تغییر قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی استفاده می‌کنند.»

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور تاکید کرد صنف متبوعش از هرگونه شیوه اعتراض قانونی برای مسکوت گذاشتنطرح جدید مجلسمبنی بر تغییر قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی استفاده می‌کند.

«اکبر شوکت» با اشاره بهتجمع هفته گذشته صد‌ها کارگران ساختمانی مقابل مجلسبه ایلنا گفت: در پی این تجمع صنفی گسترده، جلسه‌ای میان نمایندگان صنفی کارگران ساختمانی و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله آقایان محجوب، امیرآبادی، قادری، رستمیان و قاضی‌زاده برگزار شد اما این جلسه به نتیجه‌ مشخصی نرسید.

او با اشاره به محرومیت یک میلیون کارگر ساختمانی از پوشش بیمه تامین اجتماعی و لغو بیمه حداقل ۴۰۰ هزار کارگر ساختمانی دیگر در صورت تصویب طرح جدید مجلس، افزود: نمایندگان طراح تغییر قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی از یکسو مصر هستند که به کارفرمایان ساختمانی در مناطق کم درآمد و انبوه سازان تخفیف بدهند و از سوی دیگر در اظهارنظرهایی ریاکارانه می‌گویند می‌خواهند همه کارگران بیمه شوند.

این فعال کارگری محرومیت گسترده کارگران ساختمانی از بیمه را به دلیل کسری منابع سازمان تامین اجتماعی بر اثر تصویب احتمالی طرح مجلس دانست و تصریح کرد: نمایندگان جبران کسری منابع را به بودجه سال آینده موکول می‌کنند حال آنکه این بودجه‌ای هنوز نوشته نشده و قابل اتکاء نیست و یا می‌گویند قانون مالیات بر ارزش افزوده را به زودی بازنگری کرده و منابع را در این قانون پیش بینی می‌کنند.

شوکت با وعده وعید دانستن قول نمایندگان مجلس برای جبران کسری منابع، گفت: نمایندگان در حال حاضر طرح را مسکوت بگذارند و هر‌گاه جایگزین درآمدی پیدا کردند، آن را دوباره به جریان بیندازند.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در پایان در واکنش بهتحریف دلایل تجمع هفته گذشته توسط دو نماینده و خبرگزاری مجلسگفت: ما تجمع کردیم تا قانون به حالت اولش بازگردد و چنین اظهارنظرهایی عجیب و دور از انتظار بود.

بیمه کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر