کد خبر: 137866 A

نماینده مردم:

نماینده مردم: تلاشهای ارزنده ایی درچندسال اخیربرای توسعه روستایی درشهرستان پلدخترانجام گرفته است.

ایلنا: نماینده مردم پلدختردرمجلس شورای اسلامی گفت: در چند سال اخیر تلاشهای ارزنده ایی برای توسعه روستایی شهرستان پلدخترانجام شده است.

به گزارش خبرنگار " ایلنا " از خرم آباد، " علی کاییدی " دردیدار دهیاران بخش مرکزی پلدختر گفت: دولت ها متعلق به نظا مند، دولت به مثابه یک ملک استیجاری است که مردم درهردوره چهارساله آن رابه خدمت گذاران صدیق نظام ورهبری اجاره می دهند، بنابراین دولت های انقلاب ورهبری بوده ودراین راه مردم ولی نعمت بوده وصاحب اصلی نظام هستند

. وی افزود: دینداری بایدبه معنای کلمه درکارنامه وعملکردتمامی مسئولین حاکم وپیاده گردد.

نماینده پلدختردرمجلس شورای اسلامی گفت: تلاشهای ارزنده ایی درچندسال اخیربرای توسعه روستایی درشهرستان پلدخترانجام گرفته است.

وی هزینه بیش از ۴۸میلیاردریال درقالب طرح آبرسانی به اراضی کشاورزی رنگین بان، گازرسانی به مناطق روستایی واجرای پروژه آبرسانی کوثربااعتباربیش از۷۰میلیاردریال درقالب ۳۸روستاوراه اندازی اماکن ورزشی درمناطق مورانی وهلوش رابخش مهمی ازاقدامات صورت گرفته درمناطق روستایی عنوان کردوگفت: باتلاشهای انجام گرفته ومساعدت استاندار مشکل آب آشامیدنی سراب رجب وتنگ فنی باحفردوحلقه چاه درحال رفع است که باایجاداین چاه هامشکل آب آشامیدنی سایرمناطق همجوارنیزحل خواهدشد.

دکتر " کاییدی " همچنین ازاخذماده ۲۱۵برای اختصاص ردیف اعتباری چهارخطه محورجنوب شهرستان خبرداد وگفت: ضرورت داردتلاش های دولتمردان نظام جمهوری اسلامی تبیین وتشریح گردد.

انقلاب دولت شورای اسلامی کشاورزی نظام جمهوری اسلامی نماینده مردم توسعه مردم نماینده نظام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر