کد خبر: 182502 A

شرکت توزیع برق استان لرستان موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی ۳ستاره نظام پیشنهادها در سطح مجموعه برق کشور شد.

شرکت توزیع برق استان لرستان موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی ۳ستاره نظام پیشنهادها در سطح مجموعه برق کشور شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، براساس ارزیابی میدانی انجام شده توسط ارزیابان وبا توجه به امتیازات مکتسبه از جشنواره نظام پیشسنهادهای وزارت نیرو که براساس سطوح تعالی جشنواره‌های نظام پیشنهادها صورت گرفته شرکت توزیع برق لرستان موفق به کسب گواهینامه تعهد به تعالی نظام پیشنهادها(۳ستاره) در سطح این وزارتخانه شد.

این گزارش حاکیست در جشنواره سالیانه نظام پیشنهادها که هر ساله توسط شرکت توانیر صورت می گیرد، لوح سپاس مذکور توسط مدیر عامل محترم شرکت توانیر مهندس حائری به مدیر عامل برق لرستان اهداء شد.

مهندس شریفی پور, دبیر کمیته نظام پیشنهادهای برق لرستان, در این زمینه اظهار داشت: مدل ارزیابی نظام پیشنهادها از مدل تعالی سازمان(EfQm) اقتباس شده و این ارزیابی در هشت معیار اصل رهبری آموزش و توان افزایی، تبلیغات و فرهنگ‌سازی، سازماندهی، مدیریت دانش وسیستم اطلاعات، انگیزش، فرایندها ونتایج کلیه عملکرد انجام شد.

شریفی پور افزود: با توجه به اقدامات موثر این شرکت در شاخص های فوق و مهمتر از آن حمایت ها و راهنمای‌ها، مدیریت متفکرانه و پیگیری‌های مدیر عامل شرکت, مهندس بحرینی که صورت پذیرفت, این موفقیت بدست آمد.

مدیر دفتر تحقیقات و دبیر کمیته نظام پیشنهادهای شرکت، برخی از اقدامات مجدانه برق استان را به شرح ذیل عنوان کرد؛

- عضویت و مشارکت مستقیم مدیریت ارشد شرکت در سیستم طراحی و استقرار نظام پیشنهادها

- هدف گذاری مدیریتی شاخص های کمی نظام پیشنهادها وپایش مرتب آنها

- آسیب شناسی و بهبود دوره ای و مستمر نظام پشنهادها

- برگزاری دوره های آموزش نظام پیشنهادها جهت مدیران و کارشناسان شرکت

- برگزاری بخش تبلیغات محیطی و فرهنگ سازی و نیز تهیه و توزیع تابلوهای گرافیکی نظام پیشنهادها در سطح استان و مدیریت های توزیع برق شهرستانها

- تهیه و استقرار ویترین جوایز و نظام پیشنهادها

- بازنگری آئین نامه نظام پیشنهادها، پرداخت بموقع و مناسب پاداش پیشنهادها به کارکنان، طراحی و تهیه تندیس نظام پیشنهادها، تهیه و توزیع دفترچه ثبت ایده نظام پیشنهادها، تهیه وتوزیع کتب مرتبط با نظام پیشنهادها

- تعیین رابط نظام پیشنهادها در کلیه شهرستانها که جهت تعامل وگسترش این نظام تاثیر بسزایی داشته است

- افزایش نرخ سرانه پیشنهادها به میزان ۱۰۰درصد به نسبت مشابه سال قبل که بیش از ۱۵۰۰پیشنهاد طی یکسال توسط کارکنان ارائه و دریافت شد.

سید محمد بحرینی, مدیر عامل شرکت, در پی کسب این موفقیت اظهار داشت: نظام مدیریت مشارکتی(نظام پیشنهادها) یکی از اصلی‌ترین پایه های کایزن(بهبود مستمر) ونظام کیفیت جامع(tam) و ابزار نیرومندی در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی شرکت توزیع برق استان لرستان است که در حال حاضر ۳۴ کمیته در زمینه های گوناگون فنی و غیر فنی در شرکت فعال است که خود از مصادیق مدیریت مشارکتی است و نشان دهنده اعتقاد شرکت به این مقوله است.

در این مراسم از مهندس ابراهیم شریفی پور به عنوان ارزیاب بخش برق در جشنواره نظام پیشنهادها ی وزارت نیرو قدردانی شد.

برق تبلیغات شاخص فرهنگ سازی مدیر عامل شرکت وزارت نیرو وزارتخانه توزیع نظام پیشنهادها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر