ایلنا: آقای وزیر! شما را فردی کارگرزاده وبرخاسته ازبطن جامعه کارگری می دانند وهمواره شنیده ام که مدافع واقعی وصادق کارگران…

پربازدیدترین