کد خبر: 146174 A

مدیرکل اموراقتصادی مازندران؛

عمده پایگاه منابع مالی ما درشرایط کنونی منابع داخلی است که ازاین میان بیشترین اتکا و هدفگذاری در تامین منابع، مقوله مالیات است.

ایلنا: مدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران گفت: برای صیانت از حقوق مردم ودولت باید نقشه راه ترسیم کنیم.

به گزارش " ایلنا " از ساری، " ابن قاسم بیشه " درجلسه ارتقاء سلامت اداری ومقابله با فساد اداری سازمان های تابعه وزارت اموراقتصادی ودارایی مازندران، ضمن تاکید برشفاف سازی فرایند کاربرای مردم، اظهارداشت: عمده پایگاه منابع مالی ما درشرایط کنونی منابع داخلی است که ازاین میان بیشترین اتکا و هدفگذاری در تامین منابع، مقوله مالیات است و اگر بخواهیم برهمین اطلاعات موجود بسنده کنیم، به ناچار باید به فعالان اقتصادی شناسایی شده که مالیات پرداخت می کنند فشار مضاعف وارد کنیم که این خود با روح عدالت خواهی مالیاتی درتضاد است. لذا باید تلاش کرد با شناسایی افرادی که بصورت پنهانی درآمدهای خوبی دارند، به خلق منابع جدید مالیاتی دست یافت؛ آنها به عنوان فعالان اقتصادی و به دوراز چشم دولت ازامکانات دولت ومردم استفاده می کنند وباید حق و حقوق دولت ومردم را براساس قانون پرداخت کنند.

نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران گفت: مردم نسبت به هریک از دستگاه های اجرایی، چه حاکمیتی وچه تصدی گر، دارای حق و حقوقی هستند و درمقابل ما نیزبه عنوان دولت، حق وحقوقی نسبت به آنان داریم این حقوق براساس قانون باید صیانت شود و راه صیانت از آن چیزی جز شفاف سازی و درمعرض دید بودن فرایند کارنیست.

وی اظهار داشت: از الزامات ومقدمات عمل اینکه دستگاه های دولتی که درامروصول درآمد دخیل هستند، بیشتردرمعرض دید قراردارند و مردم مدعی هستندکه درقبال این درآمدهای اخذ شده از ما برای رفاه وعمران وآبادی منطقه هزینه نمی شود و اگر هم می شود نمی دانیم چگونه وچقدر و گزارش گری درستی صورت نمی پذیرد. لذا اگرما فرایندکار را برای مردم مستندسازی وشفاف سازی نکنیم، نمی توانیم ازبازخوردکار مطلع وسازمان را درمسیر بهبود روش ارتقا دهیم ما باید با ترسیم فرایند شروع وخاتمه کار، آنرا درمعرض دید مردم قراردهیم، باید دانشگاه ها و اهل فن برعملکرد ما نظارت واظهارنظرداشته باشند ونظرشان را جدی تلقی کنیم زیرا که درغیراینصورت نظراتشان را درجایی دیگرمطرح می کنند که ممکن است برداشت های ناصحیحی ازآن صورت پذیرد.

" ابن قاسم بیشه " گفت: ماناچاریم برای صیانت از حق وحقوق مردم ودولت نقشه راه ترسیم کنیم، شفاف سازی کنیم و فضا رابرای نقد وانتقاد سازنده مهیا سازیم زیرا درغیراین صورت فضا برای بروز بسیاری از مسائل ناصحیح مهیا خواهدشد.

وی درپایان اظهارداشت: مدیران ونیروی انسانی هرسازمان به عنوان مهمترین و اساسی ترین سرمایه انسانی آن سازمان به شمار می آیند لذا اگر صرفا به اخلاق فردی بعنوان اعتماد درجایگاه ومسئولیت اداری اتکا کنیم و از مقوله نظارت بررفتار حرفه ای وهمچنین وظیفه مندی غافل شویم، سرمایه عظیمی چون نیروی انسانی را بدلیل عدم مراقبت با خطر مواجه خواهیم کرد. لذا بدین منظور ایجاد انظباط مالی وحفظ شأن وجایگاه نیروهای ارزشمند وتوانمند باید از طریق بهره گیری از سیستمهای نوین نظارتی، از انسان محور به IT محور ارتقا پیدا کند.

حقوق درآمد دستگاه های اجرایی دستگاه های دولتی دولت سرمایه فساد اداری قانون مالیات منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر