کد خبر: 202693 A

دبیر ستاد درآمد استان مازندران خبرداد:

طی پنج ماهه سالجاری ۳۵۱ میلیارد تومان درآمدهای عمومی دراستان مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد ۴۵ درصدی برخورداربوده است.

دبیر ستاد درآمد استان مازندران گفت: طی پنج ماهه سالجاری ۳۵۱ میلیارد تومان درآمدهای عمومی دراستان مازندران وصول شد که نسبت به سال قبل از رشد ۴۵ درصدی برخورداربوده است.

به گزارش ایلنا از ساری، قاسم پیشه، دبیر ستاد درآمداستان اظهارداشت: عملکرد درآمدهای عمومی استان شامل درآمدهای مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم) و سایر درآمدها طی پنج ماهه سالجاری مبلغی حدود۳۵۱ میلیاردتومان بوده که نسبت به پنج دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۳معادل ۹۳ درصدتحقق یافته ونسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۵درصد افزایش رانشان می دهد.

نماینده وزیر ومدیرکل اموراقتصادی ودارایی مازندران اظهارداشت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان اعم ازمالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم درپنج ماهه سالجاری به مبلغ ۲۹۱ میلیاردتومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۴۱.۷ درصد افزایش داشته و نسبت به پنج دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به میزان ۸۹.۴ درصد تحقق پیدا کرده است.

قاسم پیشه اعلام کرد: طی پنج ماهه سالجاری، مبلغ ۶۰میلیاردتومان سایردرآمدها دراستان مازندران وصول شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۳.۱درصدی را نشان می دهد و نسبت به پنج دوازدهم قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۱۴.۷ درصد تحقق یافته است.

استان مازندران بودجه درآمد رشد قانون مازندران سال درآمدهای عمومی دراستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر