کد خبر: 407417 A

می توانیم متفاوت بیاندیشیم، رفتارمان با گذشته همسو نباشد؛ ازگذشته درس بگیریم وبه آینده ای خوب وامیدبخش بپردازیم وآنچه ازذهن برقلم جاری می شود؛ متفاوت ازگذشته باشد؛ امروز مثل دیروزنباشیم؛ اشکالی دارد

گفتم که این گزارش متفاوت خواهد بود وشاید ازاین منظردراذهان بماند وشاید برگزیده شود به این دلیل که احتمالاً استانداردها وقوانین جاری درحوزه گزارش ومقاله دراین نوشته رعایت نشده؛ آمده ام متفاوت باشم!

همانگونه که اغلب متفاوت هستم؛ دررفتاروکردارم؛ درگفتارم! شاید آنانی که اینجانب را می شناسند با خود بگویند که این آقا چه می خواهد که این همه آسمان وریسمان می کند؛ من هیچ چیزتازه ای برای گفتن ندارم! آنچه شاید بگویم وآنچه همکاران وصاحبان اندیشه گفته اند وخواهند گفت، تمامی تکراری است والا اگرنکته یا نکات تازه ای بود استان ما وضع اش به گونه ای دیگربود؛ قبول دارید که مازندران هم به ورطه تکرارافتاده وازخودش خسته شده وآنانی که مدام تلاش دارند نجاتش دهند وبه سعادت برسانندش!

قلم یاری نمی کند، ذهن ها خسته اند

واقعاً ازمنفی نویسی وانتقاد کردن به این وآن وشکوه ازنبودها وفقدان ها خسته نشده ایم؟ چرا! خیلی. خیلی. خیلی.

قلم با ما همراهی نمی کند، ذهنمان خسته است ومدام هنگ می کند وچشمانمان سیاهی می رود ازاین همه حروفی که جمله می شوند وکاری از پیش نمی رود!!

عادت کرده ایم ازکمبودها وکاستی ها خبردهیم ومدام تیترهای مهیج وجنجال برانگیزبرای اخباروگزارش ها انتخاب کنیم وشاید اینگونه تیترها را بیشترمی خوانند ومسئولان بیشترتحویلمان می گیرند!

... وانگارتیترمثبت را فراموش کرده ایم با این که درروزنامه نگاری تاکید می شود تیترها امیدبخش وبا نگاه مثبت برگزیده شوند.

اینگونه عادت داریم

توجه کنیم :

- مازندران زیرچترسبززیبایی ها درمحرومیت ها، سرآمد استانهاست

- صنعت گردشگری؛ استان مازندران دراین صنعت هم ورشکسته است؟!

- مازندران؛ روستاها خالی می شوند، جوانان آواره ناکجاآبادها!!

- صنعت درمازندران به کماء رفته؛ مسئولان به خواب خوش!!

- زمین ها را به حراج گذاشته اند تا کشاورزی درمازندران نابود گردد؟!

- جاده های مواصلاتی؛ بلای جان مسافران؛ نگران نباشید مسئولان درحال برنامه ریزی!

- 700 کارخانه راکد وتعطیل شده اند؛ رونق بازارقاچاق کالا!

- رفاه ؛ گمشده ای دست ناپذیربرای مردمان خوب مازندران

- بیکاری درمازندران رکورد زد؛ جوانان 15 درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی 30 درصد؟!

- کارگران شرکت...18 ماه حقوق نگرفته اند

- کارگران شرکت .... جاده ..... را بستند.

- استاندارمی رود؛ استانداربعدی کیست؟

- کارخانه نساجی ... به دلیل کمبود مالی ومواد اولیه درآستانه تعطیلی؟

- جرم وپرخاش دراستان مازندران درسکوی پرش!!

- و...

و هزاران تیترومطلب وگزارش که هرروزبرپیشانی رسانه ها وخیرگزاری ها وسایت ها وپایگاه های خبری جا خوش می کنند وهمکاران رسانه ای- وایضاً خودمن- درانعکاس اینگونه مطالب گوی سبقت گرفته اند وهرسانه ای که با این جورمطالب به میدان اطلاع رسانی می آید، درنزدافکارعمومی وحتی مسئولان حرفه ای تراست وآنانی که جانب احتیاط درپیش می گیرند ودرواقع منافع ومصالح نظام وانقلاب واستان را برمنافع خود ومصالح گروهی وحزبی ترجیح می دهند، درگوشه ذهن افکارعمومی خاک غفلت برسرو رویشان می نشیند!!

امروزمان مثل دیروز نباشد؛ لطفاً

اگرادعا می کنم خط ومشی ام دراین گزارش با گذشته تفاوت دارد، بیراه نمی گویم ، توهم نیزندارم؛ رویایی نمی اندیشم؛ می توانیم متفاوت بیاندیشیم، رفتارمان با گذشته همسو نباشد؛ ازگذشته درس بگیریم وبه آینده ای خوب وامیدبخش بپردازیم وآنچه ازذهن برقلم جاری می شود؛ متفاوت ازگذشته باشد؛ امروز مثل دیروزنباشیم؛ اشکالی دارد؛ مسلماً خیر!

تا امروزاحساس کرده ایم انعکاس مشکلات و بیان کاستی ها وظیفه ذاتی و وجدانی ما مطبوعاتی ها ورسانه ای هاست؛ کم وزیاد وبد وخوب تلاش نمودیم دراین مسیرگام برداریم ؛ درچهارراه های اختلافات فکری واعتقادی وبرحسب گرایش های بعضاً حزبی وتشکیلاتی تضادهایی پیدا کردیم و گاهاً قوانین ومقررات را دور زدیم تا زودتربه مقصد برسیم؛ به نظرشما رسیدیم؟ مقصد ومنظور،آبادانی وعمران ورفاه همشهریان خوب مازنی است؛ اینها محقق شده اند؟

قصد ندارم عملکرد نادرست برخی مسئولان محترم استانی را نادیده بگیرم اما اعتقاد دارم که نیت راستین وواقعی کارگزاران ومسولان استان خدمت به مردم وتلاش برای سربلندی واعتلای این خطه زرخیز وثروتمند از ایران اسلامی است اما به هردلیلی دربرخی جاها آنگونه که باید نبوده وما به جای تلاش برای اصلاح اموروبازگشت مسئولان به مسیراصلی، با متن های آتشین وتیترهای آن چنانی نه تنها به اصلاح کارها نپرداختیم که آتش بربنیان کارها زدیم وسوختن خرمن را نظاره گرشدیم وژست قهرمانانه به خود گرفتیم وامروزنتیجه همان افکاردیروز ودیروزها رابه نظاره نشسته ایم و...

انتقاد را تعطیل نکنیم اما...

این متن گزارشی متفاوت ازآنی است که فکرمی کنیم؛ اصلاً قصد ندارم بگویم بی خیال وظیفه رسانه ای و گورپدروجدان و... قصد ندارم بگویم برکم کاری وندانم کاری برخی آقایان چشم پوشی کنیم و اطلاع رسانی تعطیل! نخیراصلا! می خواهم کمی هم دروادی مثبت اندیشی وبزرگراه نگاه امیدوارانه به آینده گام برداریم؛ این همه راه آمده ایم واینجاییم وحال چندصباحی هم ...

انتقاد را تعطیل نخواهیم کرد؛ اتفاقاً با قدرت دراین جاده پیش برویم اما نه نقدمخرب ونابودگر! انتقاد سازنده ای که به اصلاح اموروپیشرفت کارها دراستان بیانجامد! هرکس جایگاهش را بداند وخطوط قرمز را نشکند؛ احترام رسانه ها به جای خود و تکریم مسئولان به جای خودش!

رسانه ها ؛ هم خدمت هم ...

رسانه ها هم می توانند به جامعه خدمت کنند وهم بستردلسردی و بی انگیزگی مسئولان وخادمان به نظام وانقلاب ومردم را فراهم سازند!

می خواهم گزارشی ازنوع دیگرودرباب"رسانه وخدمت"ارایه نمایم ونمی دانم چه باید بنویسم که مصداق بارز این عنوان باشد!

به تازگی هفته دولت را پشت سرگذاشتیم وطبق عادت خبرها وگزارش ها ردیف شدند وبرروح وروان افکارعمومی وخوانندگان همچون سوهانی شدیم که پایانی برآن نیست؛ واین نتیجه نحوه کارکردمان است دراین سالها؛ آن قدرحرفه ای عمل کرده ایم که تروخشک با هم می سوزند و ما فقط آتش را به نظاره نشسته ایم !!

باورکنیم که خوانندگان را خسته کرده ایم ومنزجر؛ این همه خبروگزارش ومقاله! آیا اینها منتج به نتیجه شده اند؟

- صنعت گردشگری دراستان به کجا رسیده؟

- بخش کشاورزی درکجای اقتصاد استان است؟

- برای رونق کارخانه ها چه کرده ایم؟

- طرح های ملی واستانی درمازندران به کجا رسیده اند؟

- داشته ها وظرفیت های استان چه منافعی برای ساکنانش داشته؟

- و... آنقدرسوال درذهن دارم که نمی دانم کدام را مطرح کنم وبه ناچار... را انتخاب می کنم تا اصطلاحاً هیچ چیز ازقلم نیفتاده باشد!

بیاییم مثبت باشیم

بیاییم ومثبت باشیم برای جامعه خودمان. برای افکارعمومی وبرای آن که نقشی موثر وبی بدیل درجهت توسعه وخوشبختی استان ایفاء نماییم.

استاندارمحترم مازندران هفته دولت 95 را فرصتی برای بیان عملکرد خود وهمکارانش درمجموعه استانداری وفرمانداری ها وبخشداریها درسه ساله گذشته دانست وآماری قابل توجه ارایه نمود:

ازشهریور1392 تاکنون بیش از4800 طرح و پروژه با اعتباری بالغ بر3830 میلیارد تومان دراستان بهره برداری شده که درهمین راستا 779 پروژه درهفته دولت سال جاری افتتاح می شود

اگربخواهیم این طرح ها را جزء به جزء تحلیل نماییم قصه یک کتاب قطورخواهد شد اما انصافاً دولت تدبیر وامید سنگ تمام گذاشته تا تمامی مردمان ایران زمین طعم شیرین عدالت ورفاه را بچشند واین یک شعار نیست؛ اگرچه با صراحت عرض کنم که حجم مشکلات دراستان بسیارند وهمتی ماندگاروعزمی راسخ طلب می کند تا مازندران به جایگاه واقعی وشایسته اش برسد.

دولت وملت؛ یکدل وهم قسم با امید به آینده ای خوب ودرخشان استواری کرده اند درمقابل تمام مشکلات و ناملایمتی ها واین راه ادامه خواهد یافت...!

به آینده امیدواریم

رسانه ها چراغ امید به آینده را روشن نگاه خواهند داشت؛

درسرزمینی که من میهمان را سکنی داده ومردمانش بسیارمهربانند، به آینده اش امیدوارم ؛

- امید به توسعه ورونق صنعت

- امید به اشتغال جوانانش

- امید به توسعه صنعت گردشگری

- امید به شکوفایی ورونق کشاورزی اش

- امید به خوشبختی آحاد مردمان زحمتکش وشریف اش

- امید به همدلی وهمبستگی درمیان تک تک مردمانش

- امید به هم آوایی رسانه هایش با روند توسعه

- امید به جاری شدن مفاد اقتصاد عملی؛ اقدام وعمل

- امید به آینده وتلاش برای تحقق برنامه ششم توسعه به عنوان پلی برای گذرازحال ورسیدن به مرزهای توسعه همه جانبه

و...

اینجا مازندران است؛ یک دنیا زیبایی؛ یک دنیا ظرفیت برای آسایش مردمانی که حق مسلم اشان است؛ اینجا قطعه ای ازایران عزیزاست وباید درمسیرسعادت ونیکبختی گام بردارد ومن وتو همکاررسانه وظیفه ای بسیارسنگین وخطیرداریم؛ خدمت به مردمانی که خوشبختی حق اشان است وهمراهی با کارگزارانی که مجری این هدف بزرگ هستند.

بلی! بالاترین خدمت رسانه ها به این وطن پاک وموطن قهرمانان وپهلوانان، تزریق امید وروحیه شاداب بودن وامید به آینده ای روشن ودرخشان است.

فرامرز درخشنده

 

 

استان مازندران دولت زیبایی مشکلات صنعت گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر