کد خبر: 453302 A

یادداشت؛

مراقب باشیم که با مطالب سخیف ودورازواقعیت خویش موجب بی اعتمادی افکارعمومی نشویم.

یکی ازدوستانم که مدرس دانشگاه  وروزنامه نگاری شناخته شده است، می گوید: همیشه  به دانشجویانم تاکید می کنم که رشته روزنامه نگاری راه رفتن برپل صراط است؛ آنانی که وجدان خود را به حراج نمی گذارند ومسیرصداقت وپاکی را درپیش می گیرند پای کوبان وشادمان ازاین گذرگاه عبور می کنند و آنانی که قلم خویش را می فروشند وحرمت همنوعان را نگاه نمی دارند، سرنوشت اشان سقوط و تباهی ورسوایی درپیشگاه خداست!

اواعتقاد دارد که قلم حرمت دارد به گونه ای که درکلام االه مجید خداوند متعال می فرماید: " نون والقلم ومایسطرون".

درگذشته هایی نه چندان دورروزنامه نگاری را می شناختم که هیچگاه بی وضو قلم به دست نمی گرفت وذکرهمواره برزبانش جاری بود.

کاسب جماعت تا وضو نمی کرد واردحجره نمی شدند، نانوای محل بی وضو نان پخت نمی کرد، پهلوانان نامی ایران بی وضو وبدون این که ذکرگویند، ورزش نمی کردند و...

امروز ما ازهمان نسل هستیم، بچه مسلمانیم وعشق مان علی علیه السلام و دودمان اوست؛ مادرمان به هنگام شیردادن ذکریا علی ویاحسین میگفت تا عشق به ائمه اظهاردرخونمان جاری باشد؛ همانانی که 8 سال جنگیدند برای دفاع ازشرف وناموسمان؛ همانانی که داعش را به ذلت کشیدند وآسمانی شدند به عشق عمه زینب- س- .این قلم حرمت دارد به جان مولا! این قلم روایتگرحق وناحق بوده و آنانی که قلم به راستی وصداقت زدند، همیشه درذهن می مانند به نیکی وجاودانه می شوند و وای به حال آنانی که قلمشان حرمت ها را شکست ودل مسلمانی را به درد آورد!

فرماندارمحترم قائمشهردردیداربا اهالی یکی ازمحله های قائمشهرکه به منظورحل مشکلات آنها به جمع آنان رفته مطالبی را بیان می کند ویکی ازسایت های محلی خلاف آنچه گفته شده را منتشرمی کند تا سناریوی تخریب دولت که این روزها به بهانه های مختلف آغاز شده تداوم یابد!

آقای محمدی که ازفرمانداران خوش نام وباسابقه درشهرهای مختلف استان به شمارمی آید، درجمع اهالی محله کوچکسرا، ازعملکرد دولت سابق انتقاد می کند همکاران سایت "وارش" اظهارات این مسئول را متوجه دولت فعلی می کنند!

فرماندارقائمشهرازبرجام دفاع می کند ومی گوید:" برجام" موجب عزتمندی ایران درعرصه بین المللی شده وخبرنگارسایت مذکوراززبان او"برجام" را مضحک می خواند!

آقای محمدی فرماندار، تاکید می کند که قرارنیست به مردم دروغ بگوییم ؛ دولت سابق درجریان سفرهایش به استان مازندران  214 هزار میلیارد تومان تعهد مالی ایجاد نموده که تاکنون فقط 64 هزارتای آن محقق شده و114 هزارتای دیگربرذمه دولت یازدهم  می باشد وآنانی که عهد کرده اند که دراطلاع رسانی شفاف باشند وصادقانه قلم بزنند، افکارعمومی را تشویش می سازند ودرغباردروغگویی هایشان درپی منافع نامشروع هستند!بلی! عملکرد دولت مهرورزی برهمگان روشن واضح است وآثارپرخیروبرکت جناب ... ویارانشان هیچگاه ازذهن تاریخ محو نخواهد گشت!

نیازی نیست که بگوییم که دولت مهرورزی درعرصه های بین المللی وداخلی چه کرد؟ نیازی نیست که بگوییم درعرصه های فرهنگی- اقتصادی واجتماعی چه اتفاقات میمونی رخ داد ودراین سطورنیز قصد نداریم مدافع دولت تدبیر وامید باشیم!

دراین دولت نیزبیکاری چهره زشت خود را نمایان ساخته ودولت خودمعترف به این وضعیت است؛ دراین دولت نیزصنعت با چالش های جدی مواجه شده واقشارآسیب پذیربا سیلی صورتشان را سرخ نگه داشته اند اما چرا باید یک سایت محلی که درعرصه اطلاع رسانی محلی ازاعراب نداشته ومی خواهد خودی نشان دهد، عملکرد دولت را زیرسوال می برد وچهره خادمان استان را مخدوش می نماید!! چه کسانی گردانندگان این نمایش مضحک هستند وچرا مسئولان امربا عوامل وآمران برخورد نمی کنند؟

آنانی که محمدی ومحمدی ها را می شناسند خوب می دانند که ایشان فردی خوش سابقه وسخت کوش ومعتمد دولت ومدیران استان است وهمواره مدافع دولت بوده وهرجایی که لازم بوده ازمنافع دولت ونظام ومردم حمایت کرده وهزینه های سنگینی را نیزدردولت گذشته پرداخت کرده که شاید خیلی ازمدعیان دفاع ازحقوق مردم یک هزارم آن را پرداخت نکرده اند.

مردم نور، چالوس و... خدمات محمدی را فراموش نخواهند کرد، کارگران نساجی قائمشهر و... زحمات وتلاش های این فرماندارمتعهد ودلسوز را فراموش نخواهند کرد واهالی محترم قائمشهر همچنین!

روی سخن من با عزیزانی است که قلم به دست گرفته وخود را گوش وچشم مردم می پندارند وخود را ناظران بی طرف ودرخط مقدم آگاهی بخشی معرفی می کنند؛ مراقب باشیم که با مطالب سخیف ودورازواقعیت خویش موجب بی اعتمادی افکارعمومی نشویم؛ افکارعمومی را شاید بتوان چندصباحی با خود همراه کرد اما اگراحساس کنند ناظران بی طرف ومدعیان تنویرافکارعمومی خود درجبهه کذابین صف کشیده اند ودرپی حفظ منافع فرد وگروهی لجن پراکنی می کنند، آن روز، روزمرگ دروغگویان خواهد بود.

به اعتماد مردم احترام بگذاریم وازاحساسات پاک مخاطبان سوء استفاده نکنیم!

فرامرزدرخشنده:

 

 

 

استان مازندران ایران عشق مشکلات داعش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر