کد خبر: 117862 A

عضو کمیسیون برنامه وبودجه با ایلنا خبر داد؛

سازمان مدیریت، برنامه ریزی، بودجه و بهره وری از ادغام سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری و توسعه کشور تشکیل خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تصویب مواد ۳،۴، ۵ طرح تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی وبودجه و بهره وری کشور در این کمیسیون خبر داد.
اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، گفت: سازمان مدیریت، برنامه ریزی، بودجه و بهره وری از ادغام سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری و توسعه کشور تشکیل خواهد شد.
جلیلی بیان کرد: طرح تشکیل سازمان مدیریت برنامه ریزی و بهره وری ۷ ماده دارد که تنها دو ماده آن برای ارائه در صحن باقی مانده است که اعضا در روزسه شنبه مابقی مواد را نیز تصویب خواهند کرد و برای رسیدگی و تصویب نهایی به هیات رئیسه ارائه خواهند کرد.

بودجه بهره وری کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای ایلنا تشکیل تصویب مدیریت خبر موادی وبودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر