کد خبر: 208884 A

بر اساس مصوبه مجلس؛

در ماده ۲۷۸ این لایحه آمده است رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استمرار مستقل آنها را تامین نماید.

با نظر موافق نمایندگان مجلس رئیس قوه قضائیه باید بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بدانند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از ماده ۲۷۸ این لایحه رفع ابهام شد که مجموع نمایندگان نیز با این رفع ابهام موافقت کردند.

در ماده ۲۷۸ این لایحه آمده است رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استانها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استمرار مستقل آنها را تامین نماید.

دادسرا قانون قوه قضائیه لایحه مالیات نمایندگان مجلس رئیس تشکیل دادگاه مالیاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر