کد خبر: 127221 A

درحال حاضر بخش آزمایشگاه زیست فناوری گیاهی موفق به باززایی این گونه با استفاده از تکنیک کشت بافت شده است.

ایلنا: گونه آسیب پذیر روشن بال در بخش آزمایشگاه زیست فناوری گیاهی سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از تکنیک کشت بافت باززایی شده است.

به گزارش ایلنا، " شهاب الدین منتظمی "، مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی وذخائرژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه گیاه روشن بال خراسانی متعلق به تیره میخک از گیاهان انحصاری ایران ودر معرض خطر است، گفت: یکی از رویشگاه‌های گونه فوق در منطقه چلپو ارتفاعات جنوب عطائیه بین نیشابور و کاشمر در استان خراسان رضوی است.

وی با اعلام اینکه این گیاه توسط گروه گیاهی دفتر موزه تاریخ طبیعی وذخائرژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه مذکور جمع آوری و به آزمایشگاه زیست فناوری این سازمان انتقال یافت، افزود: درحال حاضر بخش آزمایشگاه زیست فناوری گیاهی موفق به باززایی این گونه با استفاده از تکنیک کشت بافت شده است.

منتظمی با بیان اینکه در این مطالعه از سه ریزنمونه برگ، میانگره و گره استفاده گردید که بهترین نتیجه پرآوری در ریزنمونه گره مشاهده و از یک ریز نمونه گره حدود ۳۰ شاخساره‌ بدست آمد، تاکید کرد: در حال حاضر مطالعه ریشه زایی شاخساره‌های بدست آمده در قالب طرح آماری مورد مطالعه و بررسی است.

استان خراسان رضوی ایران سازمان حفاظت محیط زیست فناوری موزه روشن بال آسیب پذیر گیاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر