معاون کارگروه اول هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم:

ایلنا: معاون کارگروه اول هیات بین‌الدولی تغییر اقلیم گفت: مشکل تغییر اقلیم مشکل مشترک جهان است و هیچ کشوری از آسیب تغییر…

پربازدیدترین