کد خبر: 178418 A

قادری در گفتگو با ایلنا:

حتی برخی از مناطق دیگری هم که به عنوان مناطق آزاد در کشور وجود دارند شاید آنچنان که باید کارایی نداشته باشند و خدمتی ارائه ندهند لذا به نظر نمی رسد که تبدیل ارومیه هم به منطقه آزاد نتیجه ای داشته باشد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: چنانچه مناطق آزاد بدون مطالعه کافی و بدون رعایت حاقل های مناطق آزاد ایجاد شود نمی توان از آنها بهره ای برد.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار ایلنا در اشاره به مزیت های مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد در حقیقت یک امکان و ظرفیتی است که به مرور ما را به سمت حذف محدودیت ها و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی و جهانی می رساند منتها این باید به گونه ای باشد که با مطالعه و حساب و کتاب صورت گیرد.
نماینده مردم شیراز تصریح کرد: اگر این مناطق آزاد بدون مطالعه و بدون رعایت حاقل های مناطق آزاد ایجاد شود نمی تان از آن استفاده ای کرد.
این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر مناطق آزاد ما ۴تا ۵ امتیاز و مناطق ویژه دارای ۲ امتیاز است که این این امتیازها باید دقیقا رعایت شود؛ به این معنی که در مناطق ویژه بحثقانون کار و معافیت های گمرکی حتما باید لحاظ شود و یا در مناطق آزاد علاوه بر این دومزیت که برای مناطق ویژه بر شمرده شد باید بحثمعافیت های مالیاتی و معافیت های پولی و بانکی بیرون از یک قاعده یا منشی از قوانین پولی یا داخلی مدنظر قرار گیرد.
وی در خصوص پیشنهاد نادر قاضی پور نماینده ارومیه در رابطه با پیوستن ارومیه به مناطق آزاد نیز با بیان اینکه مناطق آزاد نوعا مناطق مرزی هستند، افزود: حتی برخی از مناطق دیگری هم که به عنوان مناطق آزاد در کشور وجود دارند شاید آنچنان که باید کارایی نداشته باشند و خدمتی ارائه ندهند لذا به نظر نمی رسد که تبدیل ارومیه هم به منطقه آزاد نتیجه ای داشته باشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نمی توان تنها به صرف این که منطقه آزاد در برخی مناطق ایجادشده آن را در جاهای دیگر هم دنبال کنیم.

استاد دانشگاه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مناطق آزاد نماینده مردم مناطق ارومیه لحاظ حداقل مطالعه کافی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر