کد خبر: 222705 A

/ نمایشگاه مطبوعات - غرفه ایلنا /

با شرکت های فرانسوی مذاکراتی را انجام دادیم که امیدوارم به خرید ناوگان جدید تا پایان سال منجر شود.

مدیرعامل شرکت هلی کوپتری ایران با حضور در بیستمین دوره نمایشگاه مطبوعات در بازدید از غرفه ایلنا گفت: با شرکت های فرانسوی مذاکراتی را انجام دادیم که امیدوارم به خرید ناوگان جدید تا پایان سال منجر شود.
کاپیتان سید محمود آذین در ادامه با اعتراض به عملکرد گمرک گفت: حال که تحریم های خارجی فعالیت ما را محدود کرده نباید تحریم های داخلی مانند سختگیری های گمرک فعالیت شرکت های هوایی را محدودتر کند.

ایران گمرک مطبوعات نمایشگاه مطبوعات شرکت ایلنا مذاکره فرانسوی غرفه هلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر