پس از گذشت 2 ماه؛

ایلنا: پرواز همدان -تهران که چندی ماهی شروع شده در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.