کد خبر: 105935 A

کمیته علائم استاندارد استان با صدور دو پروانه کاربرد علامت استاندارد در مرداد ماه سال جاری موافقت نمود.

ایلنا: کمیته علائم استاندارد استان با صدور دو پروانه کاربرد علامت استاندارد در مرداد ماه سال جاری موافقت نمود. فرهاد تیموری ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این پروانه‌ها مربوط به واحدهای صنعتی تولید کننده نوشابه ورزشی و بتن آماده رده مقاومتی ۲۰ C است.

به گزارش ایلنا از همدان، وی افزود: اعضای کمیته، موافقت خود را جهت صدور این دو پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی شرکت سامان نوش همدان و شرکت تعاونی ماهان بتن رستمی اعلام نموده است.

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن همدان تاکید کرد: ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ تعهد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ اراﺋﻪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺼﻮل به رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻮازﯾﻦ و اﺳﺘﻤﺮار اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای ﻣﻠﯽ اﺳﺖ.

وی اداﻣﻪ داد: ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ، ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﺮوش ﮐﺎلاهای ﻣﺸﻤﻮل اﺟﺮای اﺟﺒﺎری اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

وی اﻓﺰود: ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮآورده‌های ﻓﻮق در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣدهای ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در مرداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ذﯾﺮﺑﻂ، در اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺎن همدان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.

مدیرکل استاندارد همدان در پایان سخنان خود گفت: همچنین در ﺟﻠﺴﻪﮐﻤﯿﺘﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﺻﺪور، ﺗﻤﺪﯾﺪ و اﺑﻄﺎل ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻋﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﺣدهای ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺘﺎن در مرداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری پروانه کاربرد علامت استاندارد چهار واحد تولیدی نیز باطل شده است.

استاندارد نوشابه صدور پروانه همدان کاربرد علامت مرداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر