کد خبر: 118646 A

از ورزش قهرمانی باید صیانت شود؛

اعضای کمیسیون از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان درخواست کردند تا به عنوان مدعی العموم از حقوق جوانان دفاع کند و از سازمان‌ها و نهادهایی که در امر جوانان شعارهایی را می‌دهند، مطالبه انجام شعار‌ها را بخواهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: اعضا از وزیر ورزش و جوانان درخواست کردند تا در امر ورزش در مقابل مافیای ورزش بخصوص در ورزش فوتبال شجاعانه ایستادگی کند و اجازه فعالیت به این مافیاهای ورزشی در آینده ندهد.

به گزارش ایلنا، محمد ابراهیم رضایی با اشاره به حضور وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در کمیسیون شوراهای مجلس گفت: اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس از وزیر پیشنهادی ورزش وجوانان در خواست کردند تا اعتبارات بودجه‌ای بخش ورزش و جوانان را در سراسر کشور با عدالت تقسیم کند.

رضایی یادآور شد: اعضا از وزیر ورزش و جوانان درخواست کردند تا در امر ورزش در مقابل مافیای ورزش بخصوص در ورزش فوتبال شجاعانه ایستادگی کند و اجازه فعالیت به این مافیاهای ورزشی در آینده ندهد.

نائب رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی تصریح کرد: اعضای کمیسیون از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان درخواست کردند تا به عنوان مدعی‌العموم از حقوق جوانان دفاع کند و از سازمان‌ها و نهادهایی که در امر جوانان شعارهایی را می‌دهند، مطالبه انجام شعار‌ها را بخواهد.

نماینده مردم خمین در خانه ملت در ادامه بیان کرد: اعضای کمیسیون از وزیر پیشنهادی خواستند تا ورزش همگانی را گسترش و از ورزش قهرمانی صیانت کند. وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در کمیسیون با وقت اندکی که در اختیار داشت، تنها کلیات برنامه‌های خود را مطرح و برای آشنایی بیشتر نمایندگان کتابچه برنامه خود را در اختیار نمایندگان و اعضا قرار داد.

رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قسمتی از مواد نظام مهندسی و کنترل ساختمان که کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، به عنوان کمیسیون فرعی آن رابررسی می‌کند را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: کلیات طرح اصلاح موادی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط برخی از نمایندگان مجلس، مطرح شده بود در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی به تصویب رسید اما در جزئیات نمایندگان اصلاحاتی را در برخی از مواد انجام خواهند داد.

رضایی تاکید کرد: طرح اصلاح موادی از نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۲۲ ماده دارد که بررسی جزییات این طرح به جلسات آینده موکول شد.

بودجه حقوق خانه ملت فوتبال نمایندگان مجلس نماینده مردم ورزش و جوانان وزیر ورزش و جوانان ورزش کمیسیون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر