کد خبر: 243813 A

با حکم مسعود سلیمانی؛

با حکم مسعود سلیمانی، بابک فقیر که ۱۲ سال مسئولیت دبیری این فدراسیون را برعهده داشت به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون اسکواش انتخاب شد.

با حکم مسعود سلیمانی، بابک فقیر که ۱۲ سال مسئولیت دبیری این فدراسیون را برعهده داشت به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون اسکواش انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، بنابر حکم صادره بابک فقیر عضو هیات رئیسه فدراسیون و مسئول اجرای تفاهم نامه های ستادی سازمان ها و نهادهای مرتبط با اسکواش شد.

فقیر بر اساس این حکم می بایست برای هرکدام ازسازمان های مورد توافق تقویم عملیاتی سال را در خصوص فعالیت های مشترک تهیه و پس از مصوب کردن آن نسبت به عملیاتی کردن این تقویم در کل کشور اقدام کند.

تقویم فقیر فدراسیون عضو حکم هیات سلیمانی بابک رئیسه اسکواش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر