کد خبر: 170591 A

ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرت‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰ ﺧﺮداد ۹۳ از طﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ۱۲۰.۶ ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺎﻧﺪهﮔﯿﺮی از روی دﺳﺘﮕﺎهھﺎی خودﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ‌ها ۱۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

. هزینه مانده‌گیری از ﮐﺎرت‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ از طﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮز ۱۲۰.۶ ﺗﻮﻣﺎن اعلام شد

به گزارش ایلنا، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﭘﺮک اﻋﻼم ﮐﺮد: ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﯿﺮی از ﮐﺎرت‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ۲۰ ﺧﺮداد ۹۳ از طﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه‌های ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎھﯽ ۱۲۰.۶ ﺗﻮﻣﺎن و ﻣﺎﻧﺪهﮔﯿﺮی از روی دﺳﺘﮕﺎهھﺎی خودﭘﺮداز ﺑﺎﻧﮏ‌ها ۱۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد

شاپرک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر