کد خبر: 215074 A

در نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی - نیمه اول امسال آمده است که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " راننده دامپر " با ۲۷.۲ درصد و کمترین افزایش مربوط به " راننده تریلی " با ۲۳.۶ درصد است.

در نتایج آمارگیری از دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی - نیمه اول امسال آمده است که بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " راننده دامپر " با ۲۷.۲ درصد و کمترین افزایش مربوط به " راننده تریلی " با ۲۳.۶ درصد است.

به گزارش ایلنا در این گزارش آمده است: در گروه رانندگان ماشین آلات حمل و نقل مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند.

در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " راننده دامپر " با ۲۷.۲ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به " راننده تریلی " با ۲۳.۶ درصد می باشد.

گروه رانندگان ماشین های سنگین

بررسی متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " راننده غلتک " با ۲۶.۳ درصد و کمترین افزایش آن مربوط به " راننده درجه دو جرثقیل " با ۲۳.۶ درصد است.

کارهای بنایی ابنیه ساختمان

مقایسه متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " بنای نماچین درجه دو " با ۲۵.۸ درصد و کمترین افزایش به " بنای سفت کار درجه دو " با ۲۳.۱ درصد تعلق دارد.

قالب بندی چوبی و فلزی

مطابقت متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش تقریبا مشابهی می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " نجار قالب بند درجه دو " با ۲۵.۴ درصد و کمترین افزایش مربوط به " کمک نجار قالب بند " با ۲۳.۱ درصد تعلق دارد.

آرماتوربند

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این دوره دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " کمک آرماتوربند " با ۲۵.۱ درصد و کمترین افزایش به " سرآماتوربند " با ۲۳.۶ درصد تعلق دارد.

کارهای بتنی

متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " کمک بنای بتن کار " با ۲۴.۱ درصد و کمترین افزایش به " بنای بتن کار " با ۲۳.۲ درصد تعلق دارد.

گروه اسکلت ساز ساختمان

پیگیری متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل، مانند سایر گروه ها نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیش ترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " کمک اسکلت ساز " با ۲۵.۳ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " جوش کار اسکلت‌ با ۲۳.۶ درصد تعلق دارد.

آهنگر در و پنجره ساز ساختمان

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش می باشند. متوسط دستمزد ساعتی " آهنگر در و پنجره ساز درجه یک " و " آهنگر در و پنجره ساز درجه دو " حدود ۲۲.۱ درصد، افزایش داشته است.

عایق کار و آسفالت کار ابنیه ساختمان

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " عایق کار و آسفالت کار درجه یک " و " کمک عایق کار و آسفالت کار " با ۲۲.۸ درصد و کمترین افزایش مربوط به دستمزد ساعتی " عایق کار و آسفالت کار درجه یک " با ۲۲.۳ درصد است.

سیمان کار

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به قلم " کمک بندکش " با ۲۴.۴ درصد و کمترین افزایش دستمزد ساعتی مربوط به " سیمان کار درجه یک " با ۲۲.۲ درصد تعلق دارد.

سنگ کار

بررسی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نیز نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط ساعتی به " سنگ کار درجه یک " با ۲۴.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " سنگ کار درجه دو " ۲۳.۶ درصد تعلق دارد.

کاشی کار

متوسط دستمزد ساعتی نیروی انسانی هر دو قلم این گروه که " کاشی کار درجه یک " و " کاشی کار درجه دو " است دارای افزایش یکسان ۲۴.۳ درصد نسبت به دوره پیش می باشد.

گروه گچ کار

متوسط دستمزد نیروی انسانی هر دو قلم این گروه دارای افزایش تقریبا مشابه نسبت به دوره پیش می باشند که " گچ کار درجه دو " با ۲۳.۶ درصد از افزایش بیشتری نسبت به قلم دیگر برخوردار است.

گروه بنا و سنگ تراش ابنیه راه

بررسی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " بندکش کارهای سنگی " با ۲۳.۵ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " سنگ تراش درجه دو " با ۲۲.۵ درصد تعلق دارد.

آسفالت کار و محوطه

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " کارگر آسفالت " با ۲۱.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " ماله کش آسفالت " با ۲۱.۳ درصد است.

لوله کش تاسیسات ابنیه

مطابقت متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " چدن کار درجه دو " با ۲۵.۹ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " پی وی سی کار درجه یک " با ۲۱.۶ درصد است.

عایق کار تاسیساتی

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی " عایق کار درجه دو تاسیساتی " با ۲۴.۹ درصد دارای افزایش بیشتری نسبت به " عایق کار درجه یک تاسیساتی " است.

گروه کانال ساز

بررسی متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم این گروه دارای افزایش می باشد. در این میان، متوسط دستمزد ساعتی " کانال ساز درجه یک " با ۲۴.۷ درصد دارای افزایش بیشتری است.

سیم کش ساختمان

مقایسه متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش است. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " استاد سیم کش ساختمان " با ۲۶.۲ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " سیم کش درجه یک ساختمان " با ۲۵.۲ درصد است.

کابل کش و مفصل بند فشار ضعیف و حفاظت کاتودیک

دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " کابل کش درجه دو فشار ضعیف " با ۲۵.۶ درصد و کمترین افزایش به " کارگر فنی سیستم های حفاظت کاتودیک " با ۲۳ درصد تعلق دارد.

کابل کش و مفصل بند فشار قوی

مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی دستمزدها در این گروه دارای افزایش می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " استادکار کابل کش فشار قوی " با ۲۵.۶ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " کمک کابل کش فشار قوی " با ۲۴.۳ درصد تعلق دارد.

گروه کارگری

متوسط دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش اندکی می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " کارگر ساده " با ۲۵.۲ درصد است.

شیشه بر

مقایسه دستمزد نیروی انسانی این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که تمامی اقلام آن دارای افزایش دستمزد می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " شیشه بر درجه یک " با ۲۴.۵ درصد و کمترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی به " کمک شیشه بر " با ۲۴.۱ درصد تعلق دارد.

نقاش ساختمان

وضعیت دستمزد این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد می باشند. در این میان، بیشترین افزایش متوسط دستمزد ساعتی مربوط به " نقاش درجه یک ساختمان " با ۲۵.۳ درصد است.

آلومینیوم کار

متوسط دستمزد نیروی انسانی اقلام این گروه در این دوره با دوره قبل نشان می دهد که هر دو قلم دارای افزایش دستمزد می باشند. در این میان بیشترین افزایش متوسط دستمزد مربوط به " آلومینیوم کار درجه یک " با ۲۵.۱ درصد است.

ایران حمل و نقل دستمزد سیمان نیروی انسانی درصد افزایش quot متوسط ساعتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر