کد خبر: 219364 A

دانش آموزان تحت پوشش بیمه حوادثبیمه ایران قرار گرفته و ازخدمات این بیمه در صورت بروز حادثه تا شهریور ماه سال آینده می توانند استفاده کنند.

عضو هیات مدیره و معاون فنی بیمه ایران گفت: دانش آموزان تحت پوشش بیمه حوادثبیمه ایران قرار گرفته و ازخدمات این بیمه در صورت بروز حادثه تا شهریور ماه سال آینده می توانند استفاده کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، محمد حیدری با بیان اینکه این قرارداد در راستای ایجاد پوشش بیمه های حوادثو هزینه های پزشکی ناشی از آن با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است، افزود: بیمه ایران طی این قرارداد هزینه های درمانی ناشی از حوادثدانش آموزی، مسوولیت مدنی کارکنان و مدیران در قبال بیمه شدگان اردوهای راهیان نور را تحت پوشش خواهد گرفت و امنیت روانی دانش آموزان و کارکنان را تامین خواهد کرد.

وی درخصوص مفاد قرارداد بیمه ایران با وزارت آموزش و پرورش، تصریح کرد: در این بیمه نامه، بیمه شدگان در قبال فوت، نقص عضو یا از کارافتادگی جزیی و کلی دائم براثر حوادثو همچنین هزینه های پزشکی ناشی از حوادثدر طول شبانه روز در داخل و خارج از کشور تحت پوشش خواهند بود.

عضو هیات مدیره بیمه ایران درباره پرداخت غرامت فوت دراین بیمه نامه نیز گفت: در صورت فوت بیمه شده براثر حادثه، مبلغ ۵۰ میلیون ریال به ذینفعان قانونی پرداخت خواهد شد.

حیدری در پاسخ به این سووال که بیمه ایران طی این قرارداد چه تسهیلاتی درخصوص نقص عضو کلی برای زیان دیدگان در نظر گرفته است، اضافه کرد: این شرکت طبق تعهدات درخصوص نقص عضو کلی و جزیی دائم ناشی از جبران حادثه مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و جبران هزینه های سرپایی و بیمارستانی ناشی از حوادثاحتمالی نیز ۱۰ میلیون ریال غرامت به بیمه گذاران پرداخت خواهد کرد.

وی درخصوص سایر خدمات این بیمه نامه نیز اظهار داشت: در این بیمه نامه تسهیلاتی نیز برای کلیه و خرید آن توسط بیمه شدگان درنظر گرفته شده و بیمه شدگان می توانند تا مبلغ ۱۵ میلیون ریال از مزایای این بیمه نامه بهره مند شوند.

معاون فنی بیمه ایران درپاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینکه بیمه ایران چه تعهداتی درخصوص بیمه مسوولیت مدنی دارد، عنوان کرد: تعهدات مسوولیت مدنی ما در این بیمه نامه اردوهای درون شهری، برون شهری، کارگاه های آموزشی و طرح کارورزی دانش آموزان هنرستان های حرفه ای و کاردانش را شامل می شود البته حوادثناشی از وسایط نقلیه از طریق بیمه نامه شخص ثالثقابل جبران بوده و ازتعهدات این بیمه نامه خارج است.

اردوهای راهیان نور ایران پوشش دانش آموزان روابط عمومی فوت معاون وزارت آموزش و پرورش نامه بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر