کد خبر: 239088 A

ارائه مقاله جایگاه نامطلوب ایران از نظر کارایی انرژی در کنفرانس اقتصاد ایران؛

بر مبنای سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ یکی از راه‌های اساسی موفقیت ایران افزایش توان رقابت با سایر کشورهای منطقه به لحاظ نوآوری، بهبود کارایی، بهره‌وری تولید داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف انرژی هر فرایند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب کارایی مصرف انرژی در ایران و کشورهای همجوار در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ اندازه‌گیری شده و میزان تحقق اهداف سند چشم انداز در زمینه کارایی انرژی بررس شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست جانبی اولین کنفرانس اقتصاد ایران سیدحسین سجادی‌فر، مهدی عسلی، بهرام فتحی و اعظم محمدباقری در مقاله‌ای با عنوان اندازه‌گیری کارایی مصرف انرژی با استفاده از روش تحلیل پوشش داده‌ها با خروجی‌های نامطلوب که توسط اعظم محمدباقری، پژوهشگر انرژی ارائه شد اظهار داشتند: بر مبنای سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ یکی از راه‌های اساسی موفقیت ایران افزایش توان رقابت با سایر کشورهای منطقه به لحاظ نوآوری، بهبود کارایی، بهره‌وری تولید داخلی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.

در ادامه این مقاله پژوهشگران مدعی شدند که در این بررسی با در نظر گرفتن همزمان فعالیت‌های اقتصادی، انتشار دی‌اکسید کربن و مصرف انرژی هر فرایند تولید و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده های دارای خروجی نامطلوب کارایی مصرف انرژی در ایران و کشورهای همجوار در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ اندازه‌گیری شده و میزان تحقق اهداف سند چشم انداز در زمینه کارایی انرژی بررس شده است.

نتایج بررسی این پژوهشگران نشان می‌دهد که روند تغییرات کارایی هم برای ایران وهم برای متوسط کشورهای مورد بررسی روند نزولی بوده و جایگاه ایران از نظر کارایی انرژی در مقایسه با سایر کشورها مطلوب نیست.

اقتصاد ایران اقتصاد مقاومتی انرژی ایران بهره وری پوشش دی اکسید کربن رقابت سند چشم انداز کشورهای منطقه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر