کد خبر: 296014 A

به گفته کارگران کارخانه نیشکر هفته به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه آنها سازمان تامین اجتماعی از تمدید دفترچه بیمه‌های اعضای خانواده‌های آنها خودداری کرده است.

برپایه این اطلاعات که به نقل از کارگران صنعتی مجتمع نی شکر هفت تپه  در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است در حال حاضر کارفرمای این مجتمع صنعتی بابت 4 ماه حق بیمه 200 کارگر این واحد تولیدی بدهکار است.

از قرار معلوم این بدهی مربوط به ماه‌های فرودین، اردیبهشت، خرداد و تیر ماه است و کارگران باسابقه نگران هستند که با استمرار و انباشته شدن این بدهی امکان دسترسی آنها به فرصت بازنشستگی محدود شود.

به گفته کارگران، کارفرمای مجتمع کشت وصنعت هفت تپه به دلیل کمبود نقدینگی علاوه بر پرداخت نکردن 4 ماه حق بیمه در پرداخت قسمتی از مزایای مزدی آنها نیز دچار مشکل شده است و همین مسئله باعث نگرانی کارگران شده‌است.کارگران می گویند،کارفرما هر ماه بابت پرداخت بیمه تامین اجتماعی مبلغی را از حقوق کارگران کسر می‌کند اما طی 4 ماه گذشته حق بیمه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است.

کارگران خوزستان کارگران مجتمع کشت وصنعت هفت تپه
نرم افزار موبایل ایلنا