کد خبر: 371441 A

در ٩ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته؛

۶٩۶ میلیارد و ٧۵ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه ازدواج از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط در ٩ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، از دیگرهزینه‌های کوتاه مدت پرداخت شده در این مدت می‌توان به یک هزار و ٨۴٢ میلیارد و ١۵میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری غیر ناشی ازکار و ١۶٢ میلیارد و ۵٣٩ میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری ناشی از کار اشاره کرد.

همچنین یک هزار و۴۴۴ میلیارد و ١٠٣میلیون ریال به عنوان استراحت ایام بارداری و ١٩٨میلیارد و ۶١٢میلیون ریال به عنوان کمک هزینه فوت و کفن ودفن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان در همین مدت پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در نه ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته، بابت هزینه سفروفوق العاده همراه ٢۶ میلیارد و٩۶۴ میلیون ریال، ٢٢٠میلیارد و ٣۴٢میلیون ریال برای کمک هزینه پروتز واروتز پرداخت شده و در بخش غرامت نقص عضو مقطوع ٢٠ میلیارد و ١١میلیون ریال و در بخش سایر کمک‌ها یک هزار و ۶٢۴میلیارد و ٩٣۴ میلیون ریال هزینه شده است.

از دیگر هزینه‌ها در قالب تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی در این مدت می‌توان به ۶ میلیارد و ۶٣٩ میلیون ریال بابت تعدیل سنواتی غرامت دستمزد و در بخش تعدیل سنواتی کمک‌ها ١١۵ میلیارد و ٧۴٣ میلیون ریال اشاره کرد.

گفتنی است، در ٩ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته؛ در مجموع ۶هزار و ٣۵٧ میلیارد و ٩٩٧ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های کوتاه مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر