کد خبر: 471895 A

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، شرایط بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران را تشریح کرد.

سید محمدعلی جنانی گفت: بر اساس تصویب هیأت وزیران در سال ١٧/٨/٩٥ و همچنین طبق بند (٥) آئین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، برخی از مشاغل کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین شده است.

وی افزود: تمامی کارکنان شاغل در مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران که دارای حداقل ٢٠ سال سابقه خدمت تمام بوده و دو سوم از خدمت خود را متصدی در یکی از مشاغل اشاره شده در جدول مصوبه فوق باشند، می توانند بدون شرط سنی تقاضای بازنشستگی خود را به بالاترین مقام بنیاد شهید ارائه و آن نهاد نیز در صورت موافقت با بازنشستگی آنان می بایست درخواست مربوطه را همراه با تمامی احکام پرسنلی از بدو استخدام، تائید به اشتغال عمل در پستهای سازمانی به آخرین شعبه تامین اجتماعی دریافت کننده حق بیمه ارسال کند.

جنانی با اشاره به درجه بندی مشاغل سخت و زیان آور و میزان سنوات ارفاقی گفت: متصدیان پست سازمانی پزشک که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، درجه یک، یک ماه سنوات ارفاقی به ازاء هر سال برای بازنشستگی محاسبه می شوند.

وی گفت: متصدیان پست سازمانی مددکار اجتماعی که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، برای بازنشستگی از نظر مشاغل سخت وزیان آور درجه دو ، دو ماه سنوات ارفاقی به ازاء هر سال دارند.

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: متصدیان پست های سازمانی پرستار، بهیار، کمک بهیار که به صورت تمام وقت در مراکز خاص درمانی جانبازان اشتغال به کار دارند، برای بازنشستگی درجه ٣ و سه ماه سنوات ارفاقی به ازاء هر سال محاسبه می شوند.

جنانی افزود: طبق آئین نامه اجرایی قانون، حداکثر سنوات ارفاقی قابل احتساب ٥ سال است و مجموع سنوات اصلی و ارفاقی نباید از ٣٠ سال تجاوز کند.

وی گفت: اشتغال به کار مجدد کارکنان مشمول این تصویب نامه پس از بازنشستگی ممنوع است.

جنانی افزود: کارگاه محل اشتغال متقاضی می بایست پس از تعیین تکلیف چگونگی پرداخت هزینه های مربوطه (اعم از سهم خود و مستخدم) طبق تبصره ٤ آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ١/٩/١٣٦٧ و همچنین ماده ٥ آئین نامه قانون فوق مصوب ١٠/٢/١٣٨٥ هیأت محترم وزیران نسبت به اعلام ترک کار بیمه شده برای صدور حکم بازنشستگی اقدام کنند.

کارگران درمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر