کد خبر: 488313 A

از سوی سه تشکل کارگری مطرح شد:

سه تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی سوالات و انتظارات جامعه کارگری کشور را از نامزدهای ریاست جمهوری در قبال «سازمان تامین اجتماعی« اعلام کردند.

به گزارش ایلنا ، سه تشکل کارگری در ایران با انتشار بیانیه مشترکی سوالات وانتظارات جامعه کارگری کشور را از نامزدهای ریاست جمهوری در قبال «سازمان تامین اجتماعی »اعلام کردند:

 متن کامل این بیانیه که به امضاء «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران»، «کانون عالی کارگران بازنشسته کشور» و«کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران» رسیده بدین شرح است:

۱-    سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی (کارگر، کارفرما و دولت) شکل گرفته و قوام و دوام یافته است طی یک دهه اخیر نقش کارگران کارفرمایان در اداره ارکان عالی این سازمان کم شده و نقش دولت افزایش یافته است. شما نظرتان در این مورد چیست و برنامه اتان برای رفع این نقصیه چیست ؟

۲-    مداخلات دولت و به تبع آن سایر اجزای نظام در امور سازمان تامین اجتماعی بایستی در چارچوب اصول، قواعد و محاسبات باشد و معطوف به منافع و مصالح واقعی نسل فعلی و نسل های آتی بیمه شده و مستمری بگیران باشد، بعضاً مداخلاتی در جهت اهدافی غیر از اهداف مندرج در قانون تامین اجتماعی صورت پذیرفته است . شما چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این موضوع دارید و آیا در صورت پیروزی در انتخابات اجازه انجام چنین مداخلاتی راخواهید داد و یا مبادرت به اینکار خواهید نمود ؟

۳-    سازمان تامین اجتماعی یک دستگاه اجرایی دولتی نیست و حق الناس است، دولت ها و قوه مقننه طی ادوار گذشته با اهداف مثبت دیگری نظیر تشویق ازدیاد جمعیت، باز سازی و نوسازی صنایع، ایجاد اشتغال، حمایت از برخی اقشار و بعضاً اهداف منفی نظیر جلب آراء و ... مصوباتی داده اند که منجربه کاهش منابع یا ورودیها و افزایش مصارف یا خروجی های سازمان تامین اجتماعی گردیده است در حالی که بایستی بار مالی این قبیل تعهدات را طبق اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای برآورد و قبل از اجرای طرحها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردید ولی تا کنون این اتفاق نیافتاده است. شما نظرتان درخصوص این موضوع چیست و چه راهکاری برای جلوگیری از تکرار این موضوع دارید ؟ و ظرف چه زمانی این قوانین تعهد آور و تحمیلی را اصلاح می نمائید ؟ آیا پس از پیروزی خود مبادرت به این قبیل اقدامات می نمائید ؟

۴-    طبق قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴، مطالبات سازمان تامین اجتماعی جزو دیون ممتازه است و بایستی در اولویت پرداخت مدیونین از جمله دولت قرار گیرد ولیکن طی ادوار گذشته قوای مقننه، مجریه و قضائیه آنقدر که به مطالبات بانک مرکزی و بانکها و پیمانکاران وزارت نفت و نیرو و ... از دولت حساس بوده اند، نسبت به پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت حساسیت بخرج نداده‎اند. شما در صورت پیروزی در انتخابات قول می دهید این بدهیها را ظرف چه مدت زمانی بپردازید ؟

۵-    در طی چند دهه اخیر قوانین و مقرراتی تصویب شده است که صرفنظر از اینکه با اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای مغایر است، بار مالی زیادی نیز برای سازمان تامین اجتماعی به دنبال داشته است و بویژه آنکه از اهداف اصلی و اولیه خود دور

شده اند مثل بازنشستگی های زودرس( سخت زیان آور، بازسازی و نوسازی صنایع و ... ) که با هدف حمایت از نیروی کار بوده است ولی در عمل برای تعدیل و اخراج محترمانه کارگران مورد استفاده قرار گرفته است و منجر به ایجاد اشتغال جدید و پایدار نیز نشده است و فقط سازمان تامین اجتماعی را با بحران روبرو ساخته است . شما چه برنامه ای برای اصلاح این قوانین و مقررات دارید؟

۶-    علاوه بر امنیت شغلی و تامین معیشت کارگران، ایجاد محیط های استاندارد و حفاظت شده و ایمن برای کار از جمله وظایف کارفرمایان است و دولت نیز مکلف به نظارت بر رعایت آن می باشد، ولیکن متاسفانه مشاهده می شود که کارگاهها از ایمنی و استاندارد لازم برخوردار نیستند و کارگران دچار بیماریهای شغلی و یا حوادث ناشی از کار می شود و فقط خسارت اینکار به کارگران و سازمان تامین اجتماعی (برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری، مستمری فوت و از کارافتادگی و ... ) تحمیل می شود . نظیر آنچه در پلاسکو و معدن یورت و ... اتفاق افتاد. آیا می توان اجازه داد کارگاه غیر استاندارد و نا ایمن فعالیت کند و به جسم و روح کارگر خود خسارت وارد کند و فقط دلخوش به این باشیم که به او مستمری از کارافتادگی و یا به بازماندگانش مستمری می دهیم؟ شما چه برنامه ای برای رعایت حقوق کارگران در حوزه سالم سازی و ایمنی محیط کار دارید ؟

۷-    بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی از  مرز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و بصورت تصاعدی در حال افزایش است ولیکن روند بازپرداخت آنها به نحوی نیست که حتی جبران بدهیهای ایجاد شده در سال ماقبل یا حتی سال جاری و یا سود سالانه آنرا بنماید. بایستی برای جلوگیری از انباشت هر چه بیشتر آن و باز پرداخت بدهیهای سنواتی فکری اساسی کرد. شما چه

برنامه زمانبندی برای بازپرداخت این بدهیها دارید؟ آیا قول می دهید در پایان دولت خود این بدهی های سنواتی صفر شده باشد؟

۸-    سازمان تامین اجتماعی یک کلیت واحد شامل بخش های بیمه بازنشستگی، بیمه درمان و سرمایه گذاری است  و این یکپارچگی و انسجام مالی، ساختاری و مدیریتی آن بوده است که باعث گردیده تا کنون علیرغم همه بحرانها و چالشها به حیات خود ادامه دهد و تعادل چرخه منابع و مصارف آن و تنظیم ورودیها و خروجی‎های آن نیز بر این اساس استوار شده و

تا کنون پاسخ داده است و تغییر آن، قطعاً منجر به برهم خوردن تعادل و تنظیم آن می شود. طی سالهای اخیر تلاشهایی برای

پاره پاره کردن این پیکره در حال انجام بوده و هست، شما موضع صریح و مشخص خود را در این ارتباط بیان نمائید . هر گونه تغییری در قانون کار و قانون تامین اجتماعی و ساختار آن بایستی با حفظ مصالح نسلهای فعلی و آتی بیمه شدگان و براساس اصل گفتمان سه جانبه‎گرایی انجام پذیرد، آیا شما در اصلاح این قوانین قائل به اصل گفتمان سه جانبه هستید؟

۹-    سازمان تامین اجتماعی و ذخایر و اندوخته ها و سرمایه های آن، یک امانت و حق الناس و مالی مشاع و بین النسلی است  و نبایستی "حیاط خلوت" بحساب بیاید و در انتصابات ارکان تصمیم گیری و اجرایی آن و بویژه درحوزه سرمایه گذاری انتصابات براساس شایسته سالاری و اصول حرفه ای گرایی و تخصص محوری انجام پذیرد. شما چه تضمینی می دهید که در صورت پیروزی این امر را رعایت نموده و از مداخله در انتصابات و دخالت در امور سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نه تنها خودتان پرهیز کنید بلکه اجازه مداخله به دیگران هم ندهید ؟

۱۰-    بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، صرفنظر از اینکه قشر زحمتکش و مولد جامعه هستند و نقش بسزایی در پیشرفت کشور دارند، یک ایرانی و شهروند بوده و بایستی برخوردارد از حقوق شهروندی (در حداقل شرایط یکسان با سایر اقشار) باشند، اگر چه بخاطر نقش آنها در تولید کالاها و خدمات و ... بایستی سهم بیشتری نصیب آنها شود ولیکن متاسفانه در حال حاضر برخورداری نیروهای کشوری و لشکری و صندوقهای خاص در بخش عمومی و دولتی از بودجه عمومی (نفت و مالیات و ...) بیش از مشمولین قانون تامین اجتماعی است و آنها محروم از منابع عمومی هستند که هزینه همسانسازی مستمری ها، افزایش سنواتی مستمریها ، طرح تحول سلامت و ... برای بیمه شدگان و مستمری بگیران کشوری، لشکری و ... می شود. شما چه برنامه ای برای رفع این تبعیض ناروا و ظالمانه دارید ؟

 

 

 

صدور بیانیه ای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر