کد خبر: 229575 A

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کرمان

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کرمان از اجرای آبیاری بارانی در ۵۰ هکتار از مزارع شهرستان بردسیرخبر داد

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی کرمان گفت: طرح آبیاری بارانی در ۵۰ هکتار از مزارع غربا در شهرستان بردسیر با اعتباری معادل ۲ میلیارد ریال اجرا شده است

به گزارش ایلنا ازکرمان سعیدی افزود: با جرای این طرح امید آن می رود که با استقبال دیگر کشاورزان، از بحران کمبود آب عبور کنیم

جهاد کشاورزی خاک سازمان آبیاری هکتار مدیر آب کرمان مزارع بارانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر