ایلنا: پیشکسوت کشتی ایران به منزل رضا یزدانی رفت و از او عیادت کرد.