کد خبر: 212162 A

عصر امروز برگزار می‌شود؛

استاد خمامی زاده عصر روز هشتم شهریور ۹۳، زندگی زمینی را در موطن خویش بدرود گفت.

مراسم چهلمین روز درگذشت استاد خمامی زاده؛ عصر امروز با حضور فرهیختگان و مسئولان در سلیمانداراب رشت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، استاد خمامی زاده زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ۱۲۹۹ در ﺷﻬﺮ رﺷﺖ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ، در ﺳﺎل ۱۳۳۰ از داﻧﺸﺴﺮای ﻋﺎﻟﻲ در رﺷﺘﻪ ﺗﺎرﻳﺦو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ شد و ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دادن تعهد دﺑﻴﺮی ﺑﻪ رﺷﺖ ﻣﻨﺘﻘﻞ شد.

ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت اﻣﻨﺎ و ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺸﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻴﻼن در آمد.

استاد خمامی زاده ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر و ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﻴﻼن و ﻋﻀﻮ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻴﻼن بود.

در ﺳﺎل ۱۳۸۲ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻜﻮداﺷﺖ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ «ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻬﺮورزان ﮔﻴﻞ» و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﺳﺘﺎدان و ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﮕﺎن ﮔﻴﻼن و ﺗﻬﺮان برای ارج ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ۶۰ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺸﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن ﺑﺮﮔﺰار شد.

اﺳﺘﺎد ﺧﻤﺎﻣﻲ زاده اﻓﺰون ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﻣﺘﻨﻮع و ﻓﺮاوان ﻛﻪ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻋﻠﻤﻲ و در روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﻼت اﺳﺘﺎن اﻳﺮاد ﻛﺮده و ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه، ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت و ﺗﺮﺟﻤﻪ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻓﺮاوان همچون ﺗﺮﺟﻤﻪ وﻻﻳﺎت داراﻟﻤﺮز ﮔﻴﻼن اﺛﺮ راﺑﻴﻨﻮ ﻣﻌﺎون ﻛﻨﺴﻮل اﻧﮕﻠﻴﺲ در رﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۳۵۰ ﭼﺎپ ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻮﻏﺎن در اﻳﺮان ﻛﻪ در ﺳﺎل ۱۳۷۲ از ﻃﺮف ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ﺷﺪه و… دارد.

استاد خمامی زاده عصر روز هشتم شهریور ۹۳، زندگی زمینی را در موطن خویش بدرود گفت.

به سال مراسم روز استاد عصر رشت چهلمین خمامی ﮔﻴﻼن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر