کد خبر: 449214 A

نگاهی به سومین گزارش عملکرد شهرداری رشت؛

شهرداری رشت با ارائه سومین گزارش عملکرد 8 ماهه گذشته به تشریح جزئیات بودجه و هزینه کردها برای مناطق مختلف این کلانشهر پرداخت.

به گزارش ایلنا از رشت، شهرداری این شهر چندی پیش به انتشار گزارش هایی در خصوص عملکرد تیم مدیریت شهری رشت طی 8 ماه گذشته پرداخت، سومین بخش این گزارش به تازگی منتشر شده است که تهیه کنندگان آن سعی کرده اند از زبان آمار و ارقام به جزئیات طرح و هزینه کردها طی 8 ماه گذشته بپردازند.

در این گزارش عملکرد آمده است:

درآمد شهرداری از محل عوارض حق النظاره مهندسین  ناظر ساختمان و سایر حق نظارت ۲۰۲ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان بودکه ۱۹۰ میلیون و ۵۴ هزار تومان آن نقد و ۱۲ میلیون و ۲۵۰ هزارتومان به صورت تهاتری به دست آمده است. در بودجه هشت ماهه جاری ۶۷۶ میلیون و ۸۳۵ هزارتومان درآمد از این محل پیش‌بینی شده بود که به معنای آن است که ۳۰ درصد آن تحقق یافته است.

منطقه‌ی یک، ۹۱ درصد بودجه ۵۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان حاصل از عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت محقق شد که ۴۳ میلیون و ۳۰ هزار تومان آن نقد و ۶ میلیون و ۹۹۰ هزارتومان درقالب تهاتر حاصل شده است. در بودجه هشت ماهه جاری برای منطقه دو نیز ۵۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود که با افزایش ۱۷درصدی ۶۳ میلیون و ۲۴ هزار تومان از عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت درآمد کسب کرد که ۶۱ میلیون و ۹۳۹ هزار تومان آن نقد و یک میلیون و۸۵ هزار تومان از طریق تهاتر به دست آمده است.

دربودجه جاری هشت ماهه جاری برای منطقه‌ی سه ۲۰۱ میلیون و ۶۳ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که ۱۷ درصد آن یعنی ۳۳ میلیون و ۶۶۶ هزارتومان آن محقق شد. از این مبلغ ۳۰میلیون و ۸۴ هزار تومان نقد و دو میلیون و ۸۲۴ هزار تومان از طریق تهاتر حاصل شد.

در منطقه‌ی چهار از محل عوارض حق النظاره مهندسین ناظر ساختمان و سایر حق نظارت ۳۰۲ میلیون و ۴۵۹ هزار تومان در بودجه هشت ماه جاری پیش‌بینی شده بود که ۹درصد آن تحقق یافت. در این منطقه، ۲۵ میلیون و ۸۳۱ هزار تومان درآمد از این کد، درآمد حاصل شد که ۲۵ میلیون و ۳۰۱ هزار تومان آن نقد و ۵۲۹ هزار تومان در قالب تهاتر به دست آمد.

درآمد منطقه‌ی ۵ از این کد درآمدی ۳۱ میلیون و ۲۵۴ هزار تومان بود که ۳۰ میلیون و ۴۳ هزار تومان آن نقد و ۸۳۰ هزار تومان از طریق تهاتر حاصل شد. در بودجه هشت ماهه جاری از این کد درآمدی، ۶۵ میلیون و ۱۹۶ هزار تومان پیش‌بینی شده بودکه ۴۸ درصد آن تحقق یافت.

در مورد کد درآمدی ۱۴۲۰ که به عوارض فک پلپ اختصاص دارد، ۶۰۴ هزار و ۸۰۰ تومان در بودجه هشت ماهه جاری پیش‌بینی شده بود که ۲۰ درصد آن معادل ۱۲۰ هزار تومان در منطقه‌ی ۵ تحقق یافت. برای این منطقه یک نیز ۴۷۰ هزار تومان بودجه پیش‌بینی شده بود که تحقق پیدا نکرد.

در حالی که برای کد درآمدی ر۱۴۲۱ که به عوارض بر محل استقرار بانکها اختصاص دارد در بودجه پیشنهادی درآمدی در نظر گرفته نشده بود، چهارمیلیون و ۱۹۰ هزار تومان به دست آمد.

برای عوارض بر فروش اسناد و مناقصه نیز در بودجه هشت ماهه جاری ۸۷ میلیون و ۳۷۷ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که ۴۰ درصد آن یعنی ۳۴ میلیون و ۵۴۳ هزار تومان تحقق پیدا کرد.

در بودجه هشت ماهه جاری از محل عوارض عدم تامین پارکینگ چهارمیلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان درآمد پیش‌بینی شده بود که ۷۴ درصد آن معادل سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان تحقق یافت که دو میلیارد و ۷۸۱ میلیون آن نقدی و ۵۸۹ میلیون و ۵۶ هزارتومان در قالب تهاتر بوده است. درآمد شهرداری منطقه یک از محل عوارض عدم تامین پارکینگ ۵درصد بیش از یک میلیارد و ۶۰۶ میلیون تومان درآمد پیش‌بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود که یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون آن نقدی و ۴۷۱ میلیون و ۴۶ هزار تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد.

در منطقه دو، برای هشت ماهه جاری یک میلیاردو۵۴۵ میلیون تومان درآمد از این کد درآمدی پیش بینی شده بود که ۷۳ درصد آن تحقق یافت. از یک میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان آن نقدی و دو میلیون و ۴۰۶ هزار تومان در قالب تهاتر به دست آمد.

 در منطقه‌ی ۳ از ۴۵۰ میلیون و ۳۲۷ هزار تومان درآمد پیش‌ بینی شده بود در بودجه جاری هشت ماهه از محل عوارض عدم تامین پارکینگ ۴۶ درصد معادل ۲۰۵ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان تحقق پیدا کرد که ۱۵۸ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان آن نقد و ۴۶ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان در قالب تهاتر حاصل شد.

در منطقه‌ی چهار در بودجه هشت ماهه جاری ۵۷۱ میلیون و ۳۱۱ هزار تومانی پیش ‌بینی شده بود که ۳۰ درصد آن معادل ۱۷۳ میلیون و ۴۹۶ هزار تومان تحقق پیدا کرد که ۱۱۶ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان آن نقد و ۵۷ میلیون و ۱۶۲ هزار تومان آن در قالب تهاتر به دست آمد.

درآمد منطقه‌ی پنج از محل عوارض عدم تامین پارکینگ ۱۷۲ میلیون و ۷۳۷ هزار تومان بود که ۴۴ درصد درآمد ۳۹۶ میلیون و ۵۵۷ هزار تومانی پیش‌بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری بود. ۱۶۰ میلیون و ۸۹ هزار تومان از درآمد شهرداری منطقه‌ی پنج از این محل به صورت نقد و ۱۱ میلیون و ۸۴۴ هزار تومان از طریق تهاتر حاصل شد. در بودجه هشت ماهه جاری، درآمدی از کد درآمدی ۲۱۰۴ که به عوارض کسر حد نصاب تفکیکی اختصاص دارد، پیش‌بینی نشده بود اما شهرداری دراین مدت ۳۱ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان درآمد کسب کرد که ۱۸ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان آن در منطقه یک و دو میلیون و ۴۴ هزار تومان آن در منطقه‌ی دو، ۶۸۱ هزار تومان آن در منطقه‌‌ی سه، پنج میلیون و ۹۰ هزار تومان در منطقه‌ی چهار و پنج میلیون و ۴۶۸ هزار تومان آن در منطقه‌ی پنج به دست آمد.

در­آمد شهرداری از کد درآمدی ۲۱۹۷ که به عوارض کسری حد نصاب فضای باز مربوط می‌شود، ۲۶۴ میلیون و ۳۰ هزار تومان درآمد بود که این مبلغ ۶۵ درصد درآمد ۴۰۶ میلیون و ۶۳ هزار تومان پیش‌بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری است.

درآمد منطقه‌ی یک از محل عوارض کسری حد نصاب فضای باز ۵ درصد بیش از مقدارپیش‌ بینی شده در بودجه، معادل ۷۰ میلیون و ۷۰۸ هزار تومان شد که تماما به صورت نقدی بود.

در منطقه‌ی دو درآمد حاصل از این کد‌، در بودجه هشت ماهه ۲۳۵ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که ۴۵ درصد آن معادل ۱۰۴ میلیون و ۸۹۱ هزار تومان تحقق پیدا کرد.

در منطقه‌ی ۳ به رغم پیش‌بینی درآمد ۱۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومانی برای‌ هشت ماهه جاری، با افزایش ۲۰۶ درصدی، ۴۱ میلیون و ۷۳ هزار تومان درآمد کسب شد.

درآمد منطقه‌ی چهار از محل عوارض کسری حد نصاب فضای باز، ۳۹میلیون و ۲۱۰ هزار تومان بود که این مبلغ معادل ۵۸ درصد از درآمد ۶۷ میلیون و ۲۱۳ هزار تومانی پیش‌ بینی شده در بودجه بود.

در منطقه‌ی پنج، در بودجه هشت ماهه جاری ۲۳ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان درآمد از این کد پیش‌بینی شده بود که ۳۵ درصد آن معادل هشت میلیون و ۱۴۷ هزار تومان محقق شد. درآمد شهرداری رشت از محل عوارض ایمنی ساختمان­ها با ۴۹ درصد افزایش نسبت به بودجه پیش بینی شده هشت ماهه جاری به ۴۹ میلیون و ۱۳ هزار تومان رسید که ۳۹ میلیون و ۶۲ هزار تومان آن نقد و ۹میلیون و ۹۵۱ هزار تومان در قالب تهاتر به دست آمد.

درآمد شهرداری منطقه‌ی یک از عوارض ایمنی شاختمان­ها ۲۹ میلیون و ۹۱۸ هزار تومان بود که ۲۲میلیون و ۲۶۶ هزار تومان آن نقدی و ۷ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان آن از طریق تهاتر حاصل شد.

از این کد درآمدی در بودجه هشت ماهه جاری برای منطقه‌ی یک چهارمیلیون و ۹۷۳ هزار تومان پیش‌بینی شده بود. بنابراین درآمد حاصله نسبت به بودجه ۵۰۲ درصد افزایش داشت.

در منطقه‌ی دو، ۷۵ درصد از بودجه ۸میلیون و ۷۳۷ هزار تومانی پیش بینی شده برای هشت ماهه جاری تحقق یافت که معادل ۶ میلیون و ۵۷۵ هزار تومان بود. از این مقدار، ۶ میلیون و ۵۲۷ هزار تومان نقدی و ۴۸ هزار تومان در قالب تهاتر حاصل شد.

درآمد منطقه‌ی ۳ از عوارض ایمنی ساختمان­ها چهارمیلیون و ۹۵۵هزار تومان بود که از این مقدار چهارمیلیون و ۴۹ هزار تومان نقد و ۹۰۵ هزار تومان در قالب تهاتر به دست آمد. در بودجه هشت ماهه جاری برای منطقه‌ی سه، ۸ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان درآمد از این کد پیش‌بینی شده بود. به این ترتیب در منطه‌ی سه، ۶۱ درصد درآمد پیش‌بینی شده تحقق پیدا کرد.­

درمنطقه‌ی چهار۹۰ درصد از درآمد ۶ میلیون و ۷۲۱ هزار تومانی پیش‌بینی شده در بودجه از محل عوارض ایمنی ساختمان­ها تحقق یافت و چهارمیلیون و۹۰۵ هزار تومان نقد و یک میلیون و ۱۴۳ هزار تومان از طریق تهاتر­ از این کد درآمدی به دست آمد.

در منطقه‌ی پنج‌ با وجود اینکه چهارمیلیون و ۳۰۱ هزار تومان دربودجه هشت ماهه جاری درآمد پیش‌بینی شده بود، ۳۵ درصد آن یعنی یک میلیون و ۵۱۵ هزار تومان به دست آمد که یک میلیون و ۳۱۳ هزار تومان آن نقد و ۲۰۱ هزار تومان در قالب تهاتر بود.

درآمد شهرداری رشت از محل عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز ۳۸۵ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان بوده که از این مقدار ۳۴۰ میلیون و ۱۴ هزار تومان نقد و ۴۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن در قالب تهاتر بوده است. در بودجه هشت ماه جاری درآمد شهرداری از این کد درآمدی ۲۱۱ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که این به معنای افزایش ۸۲ درصدی درآمد نسبت به بودجه است.

درآمد حاصله از عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز در منطقه‌ی یک ۱۹۶ میلیون و ۷۰۹ هزار تومان بود که ۱۶۹ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان آن نقد و ۲۷ میلیون و ۲۴۹ هزار تومان آن از طریق تهاتر به دست آمده است. این رقم نشان از افزایش ۲۲۹ درصدی درآمد عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز در منطقه‌ی یک نسبت به درآمد ۵۹ میلیون و ۸۱۹ هزار تومانی پیش‌بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری دارد. در منطقه‌ی دو، درآمد حاصله از این کد درآمدی برای هشت ماهه جاری در بودجه ۶۰ میلیون و ۹۱ هزار تومان پیش‌بینی شده بود که با ۳۸ درصد افزایش ۸۳ میلیون و ۶۸۳ هزار تومان به دست آمد که ۸۱ میلیون و ۶۴۳ هزار تومان آن نقد و دو میلیون و ۴۰ هزار تومان آن تهاتری بود.

در منطقه‌ی سه از محل عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز ۴۵ میلیون و ۹۸۱ هزار تومان درآمد حاصل شد که ۳۳ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان از آند در قالب تهاتر به دست آمد.

در بودجه هشت ماهه جاری، درآمد منطقه‌ی سه از این کد درآمدی ۵۳ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان پیش‌بینی شده بود و این نشان از تحقق ۸۶ درصدی این کد درآمدی در منطقه‌ی سه دارد.

درآمد منطقه‌ی چهار از این کد درآمدی نیز با افزایش ۱۱۵ درصدی، ۳۷ میلیون و ۵۱۵ هزار تومان شد که ۳۴ میلیون و ۵۱۲ هزار تومان از آن نقدی و سه میلیون وسه هزار تومان آن تهاتری بود.

در بودجه جاری هشت ماهه، ۱۷ میلیون و۴۷۵ هزار تومان درآمد برای منطقه‌ی چهار پیش‌بینی شده بود.

درآمد منطقه‌ی پنج از عوارض توسعه و ایجاد فضای سبز در هشت ماهه جاری با ۹ درصد افزایش نسبت به درآمد ۲۰ میلیون و ۱۶ هزار تومانی پیش‌بینی شده دربودجه، به ۲۱ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان رسید که ۲۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان آن نقد و ۹۱۴ هزار تومان مابقی در قالب تهاتر بود.

در مورد کد درآمدی سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۹ مالیات بر ارزش افزوده) شهرداری رشت در هشت ماهه جاری، ۸ میلیارد و ۹۲۹ میلیون تومان درآمد کسب کرد، در حالی که در بودجه درآمدی معادل یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومانی پیش‌بینی شده بود که این نشان از عدم تحقق ۱۷ درصدی درآمد بودجه دارد.

در مورد کد درآمدی ۳۱۰۱ که به آن بهای آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری اختصاص دارد. درآمد شهرداری یک میلیارد و ۵۲۱ میلیون تومان بود که این رقم ۴۷ درصد در‌آمد سه میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی پیش‌بینی شده در بودجه هشت ماهه است.

منطقه‌ی یک از این کد درآمدی ۷۱۸ میلیون و ۷۷۹ هزار تومان کسب کرد که این رقم ۲۱ درصد بیش از ۵۹۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی بود که در بودجه هشت ماهه جاری پیش‌بینی شده بود.

درمنطقه‌ی دو، درآمد شهرداری از بهای آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری ۲۲۳ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان بود که این رقم معادل ۲۱ درصد درآمد یک میلیارد و ۷۵ میلیون تومانی پیش‌بینی شده در بودجه هشت ماهه جاری است.

در منطقه‌ی سه از بهای آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری ۱۷۸ میلیون و ۸۷۷ هزار تومان بود که این رقم معادل ۲۳ درصد درآمد ۷۷۲ میلیونی و ۹۵۰ هزار تومانی پیش‌بینی شده در بودجه است.

در منطقه‌ی چهار ۱۶۴ میلیون و ۴۸۸ هزار تومان از بهای آسفالت و لکه‌گیری و ترمیم حفاری کسب شد. در حالی که در بودجه هشت ماهه جاری ۲۰۱ میلیون و ۶۳۹ هزار تومان درآمد از این محل پیش ‌بینی شده بود و این به معنای تحقق ۸۲ درصدی بودجه هشت ماهه جاری است.

درمنطقه‌ی پنج درآمد حاصل از بهای آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری ۷۵ میلیون و ۱۲۱ هزار تومان بوده، در حالی که ۶۴ میلیون و ۶۱۸ هزار تومان درآمد در بودجه هشت ماهه جاری برای منطقه‌ی پنج از این محل پیش‌بینی شده است که نشان از تحقق ۱۲درصدی بودجه هشت ماهه جاری دارد.

درآمد شهرداری رشت در بهای خدمات کارشناسی در هشت ماهه جاری ۴۳۶ میلیون و ۱۴۸ هزاررتومان بود که ۴۳۱ میلیون و ۷۱۸ هزار تومان آن نقد و هفت میلیون و ۴۳۰ هزار تومان تهاتری بوده است. این رقم ۵۸ درصد از درآمد ۷۵۵ میلیون و ۵۴۲ هزار تومان پیش‌بینی شده در هشت ماهه جاری بود.

در­آمد شهرداری منطقه‌ی یک از بهای خدمات کارشناسی، ۱۶۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان بود که ۱۲۴ میلیون و ۹۹۳ هزار تومان آن نقد و دو میلیون و ۶۴۴ هزار تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد‌. در حالی که در بودجه هشت ماهه برای منطقه‌ی یک درآمدی معادل ۲۳۵ میلیون و ۲۴۵ هزار تومان پیش‌بینی شده بود، ۷۱ درصد آن تحقق پیدا کرد.

شهرداری منطقه‌ی دو در هشت ماهه جاری ۹۵میلیون و دو هزار تومان از محل بهای خدمات کارشناسی درآمد کسب کرد که ۹۴ میلیون و ۸۷۲ هزار تومان آن نقد و ۱۳۰ هزار تومان از طریق تهاتر حاصل شد. دربودجه، درآمدی ۲۰۱ میلیون و ۶۳۹ هزار تومانی از محل بهای خدمات کارشناسی برای منطقه دو پیش‌بینی شده بود که ۴۷ درصد آن تحقق پیدا کرد.

در منطقه‌ی سه، ۵۷ درصد از درآمد ۱۳۴ میلیون و ۴۲۶ هزار تومانی در نظر گرفته شده در بودجه هشت ماهه جاری محقق شد و درآمدی معادل ۷۶ میلیون و ۸۱۰ هزار تومان به دست آمد که ۷۶ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان آن نقدی و ۵۱۲ هزار تومان در قالب تهاتر بود.

درآمد منطقه‌ی چهار از محل بهای خدمات کارشناسی، ۶۴ میلیون و ۷۵۳ هزار تومان بود که ۶۰ میلیون و ۸۳ هزار تومان نقدی و سه میلیون و ۹۱۶ هزار تومان از طریق تهاتر به دست آمد. این رقم، ۵۷ درصد از درآمد ۱۱۴ میلیون و ۲۶۲ هزار تومانی پیش‌بینی شده از محل بهای خدمات کارشناسی برای منطقه‌ی چهار بود.

در منطقه‌ی پنج نیمی از ۶۹ میلیون و ۹۶۸ هزار تومان درآمد پیش‌بینی شده از محل بهای خدمات کارشناسی در بودجه هشت ماهه جاری تحقق یافت و ۳۴ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان به دست آمد که ۳۴ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان از طریق تهاتر بود.

شهرداری رشت از محل بهای خدمات محلی و جمع‌آوری زباله در هشت ماهه جاری، دو میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان درآمد داشت که ۲۴۹ میلیون آن نقد و ۶ میلیون و ۱۶۷ هزار تومان در قالب تهاتر به دست آمد. در بودجه هشت ماهه دو میلیون و ۷۸۹ میلیون تومان درآمد از این کد درآمدی پیش بینی شده بود که ۸۱ درصد آن تحقق یافت.

درآمد منطقه‌ی یک از بهای خدمات محل و جمع‌آوری زباله ۷۱۹ میلیون و ۸۰۶ هزار تومان بود که ۷۱۷ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان نقد و دو میلیون و ۱۵۸ هزار تومان آن از طریق تهاتر به دست آمد. در بودجه هشت ماهه یک میلیارد و۲۰۹ میلیون تومان دآمد پیش‌بینی شده بود که ۵۹ درصد آن تحقق پیدا کرد.

در منطقه‌ی دو، ۷۱ درصد از درآمد ۶۷۲ میلیون و ۱۳۱ هزار تومانی پیش‌بینی شده دربودجه محقق شد که معادل ۴۷۷ میلیون و ۸۹۲ هزار تومان بود که ۴۷۶ میلیون و۳۲۳ هزار تومان آن نقد و یک میلیون و ۵۶۹ هزار تومان در قالب تهاتر به دست‌ آمد.

در منطقه سه، ۵۷۳ میلیون و ۹۱ هزار تومان درآمد از بهای خدمات محلی و جمع‌آوری زباله به دست آمد که ۵۷۲ میلیون و ۹۵۳ هزار تومان آن نقد و ۱۳۸ هزار تومان در قالب تهاتر به دست‌ آمد و این رقم ۱۴۴ درصد بیش از ۲۳۵ میلیون و ۲۴۴ هزار تومان در نظر گرفته شده در بودجه هشت ماهه است.

در منطقه چهار، ۳۴۸ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان از این کد، درآمد حاصل شد که ۳۴۶ میلیون و ۱۲۴ هزار تومان آن نقد و دو میلیون و ۳۰۱ هزار تومان به صورت تهاتر به دست آمد. این ارقام چهاردرصد بیش از درآمد ۳۳۶ میلیون و ۶۵ هزار تومانی پیش‌بینی شده در بودجه هشت ماهه است.

در منطقه‌ی پنج در حالی که در بودجه هشت ماهه از محل بهای خدمات حمل و جمع‌آوری زباله ۳۳۶ میلیون و ۶۵ هزار تومان درآمد پیش‌بینی شده بود، ۴۱ درصد آن معادل ۱۳۶ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان به دست آمد.

در مورد کد در آمدی ۳۱۰۷ که به عوارض از تابلوهای منصوبه در جایگاه پمپ بنزین اختصاص داشت، در بودجه هشت ماهه ۱۶ میلیون و ۱۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، اما شهرداری در‌آمدی از این محل کسب نکرد.

در مقابل در بودجه هشت ماهه، درآمدی از محل عوارض بر دیش و آنتن ها پیش‌بینی نشده بود، اما شهرداری دو میلیون و ۳۸۲ هزار تومان درآمد کسب کرد.

درآمد شهرداری از ارائه خدمات آموزشی در هشت ماهه جاری دو میلیون و ۷۱ هزار تومان بود که یک میلیون ونهصد و ۲۱ هزار تومان آن در منطقه یک و ۱۵۰ هزار تومان آن در منطقه‌ی یه به دست آمددر بودجه‌ی هشت ماهه جاری هیچ درآمدی از این محل پیش‌بینی نشده بود.

 

بودجه زباله مالیات بر ارزش افزوده مناقصه شهرداری رشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر