با هدف مصرف کمتر آب در یزد انجام شد ؛

ایلنا: آبیاری کوزه‌ای روشی در آبیاری است که در مقایسه با آبیاری قطره‌ای 50 درصد آب کمتری مصرف کرده و راندمان آن بیش از 90…